Vakmanschap is Meesterschap

Beroepskeuze en heroriëntatie

Kinderen zijn heel overtuigend in hun beroepskeuze. Ik word later……piloot, brandweerman, juf, kinderarts of profvoetballer. In het meisje dat zo aandachtig ziekenhuisje speelt zien we de toekomstige arts of verpleegster en in de jongen die altijd op het voetbalveld is te vinden manifesteert zich de toekomstige sportman. Toch kiezen slechts enkele kinderen later nog voor de oorspronkelijke kinderwens. Allerlei factoren kunnen maken dat er wordt afstapt van deze wens. Praktische bezwaren, zoals het vakkenpakket dat te zwaar is of niet interessant blijkt te zijn, een beperkte toelating tot de gekozen studie of een onvoorziene wending in de levensloop waardoor de wensen verschuiven. Er wordt gekozen voor een beroep waarin toch nog een vonkje van het oorspronkelijke plan aanwezig is maar de uiteindelijke vorm kan heel anders zijn. De brandweerman wordt bijvoorbeeld crisismanager en blust brandjes op de werkvloer. En de piloot wordt een avontuurlijke reisleider of een enthousiaste  buitensportbegeleider. Het kiezen van een studie en beroep vraagt om een goede verbinding  tussen de oorspronkelijke bezieling, de inspiratie en motivatie en de gegeven aanleg; de talenten en kwaliteiten waar je over beschikt. Heb je een heel gefocuste horoscoop dan is er weinig twijfel over de te kiezen beroepsrichting. Maar bij een spreiding van planeten en punten in huizen en tekens is hulp in het keuzeproces voor veel mensen zeer welkom. De horoscoop is hierbij een goed inzetbaar hulpmiddel. Er is echter een groot verschil tussen een loopbaanconsult voor een tiener of jongvolwassene of voor een ouder iemand die om heroriëntatie vraagt. Aanvankelijk, als jong volwassene, wordt gekozen voor die studie en dat beroep welke aansluiten bij de aanleg, talenten, kwaliteiten en motivatie. Als jongvolwassene verkeer je in de fase van persoonlijkheidsopbouw. Je bekwaamt je in een gekozen richting middels studie en/of praktische vaardigheid en bakt als het ware de steentjes waarmee je aan een bekwame persoonlijkheid bouwt en een passend beroep leert.
Op een gegeven moment heeft de persoonlijkheidsontwikkeling zijn volheid bereikt. Voor veel mensen betekent dit ook dat alle facetten van het gekozen beroep worden beheerst. Je kunt de ontwikkelingen in je werk blijven volgen maar er vindt op beroepsgebied geen wezenlijke ontwikkeling meer in je zelf plaats. Dan kan er een verlangen in je oprijzen naar werk waar je echt een eigen kleur aan kunt geven. Waar je authenticiteit in tot uitdrukking komt. Je zoekt naar een ingang waardoor jouw bezieling en inspiratie tot expressie kunnen komen. Dan is het tijd voor heroriëntatie. Soms betekent dit dat je ander werk gaat zoeken, soms vraagt dit om een verschuiving in je werk, mogelijk word je ondernemingszin aangesproken of de moed om je angsten te passeren en te gaan staan voor jouw eigen inbreng.

Vakmanschap is Meesterschap
Wat maakt iemand nu tot een goede arts, astroloog , verkoper of wagenmaker? Elk beroep kent een aantal vaardigheden die beheerst moeten worden. Toch geldt voor ieder beroep dat er iets ondefinieerbaars is dat niet te leren valt maar wel wordt aangesproken. Wat dat is wordt treffend geïllustreerd in onderstaand fragment uit een verhaal van  Zhuang Zi:

‘Uw dienaar,’ zei Pian de wagenmaker,’beziet de dingen vanuit zijn eigen ambacht. Wanneer je een wiel hakt en je maakt het ruim, dan past het gemakkelijk op de as maar gaat het wobbelen. Maak je het nauw, dan krijg je problemen als de as er niet ingaat. Niet te ruim en ook niet te nauw, dat moet je in je hart aanvoelen, dan krijg je het in je vingers. Ergens zit daar een kunstvaardigheid die je niet met woorden kunt uitdrukken. Zelfs aan mijn eigen zoon kan uw dienaar dat niet voordoen, en mijn zoon kan het ook niet aan uw dienaar leren. En daarom is het dat ik op meer dan zeventig jarige leeftijd, als oude man, hier nog steeds wielen sta te hakken.’

Uit ‘Zhjuang Zi de volledige geschriften’. ‘Het grote boek klassieke boek van het taoïsme.’ Vert. door K. Schipper.

Deze tekst illustreert wat het ware meesterschap inhoudt. De wagenmaker verwerft vaardigheden, leert hakken en bouwt vakbekwaamheid op maar het ware meesterschap tekent zich daar af waar er a.h.w. door hem heen gehakt wordt, waar talent, kwaliteit en bezieling samenvallen. Ook het beroep van de astroloog kent dit proces.. Aanvankelijk leer je de betekenissen van de planeten in de tekens en de aspecten tussen planeten en punten. Je volgt een opleiding en als je dan gaat duiden kijk je terug naar de betekenissen die je hebt geleerd. Op een gegeven moment is dat klaar. Je kent de algemene standaardduidingen. Nu kun je daar bovenuit stijgen en afstemmen op dat wat er door je heen komt. Je ziet patronen, verbanden en de betekenis komt door je heen tot leven. Je krijgt rake invallen en je brengt deze in contact. Vakmanschap en het intuïtieve weten bevruchten elkaar en worden tot meesterschap.  Hoe zijn deze factoren  in de horoscoop te vinden?

Bepalende horoscoopfactoren
Eigenlijk moeten we om het passende werk te vinden de gehele horoscoop bekijken maar er zijn een aantal factoren die specifiek in het beroep worden aangesproken. Dat zijn:
De huizen twee, zes en tien die de werkcyclusweergeven. De huisheren van en de planeten in deze huizen.
Saturnus, in teken en huis en ook de aspecten die Saturnus maakt.
De zon in teken, huis en aspect.
Planetenclusters, ongeaspecteerde planeten, yods en duetten.
Heel bepalend zijn de assen van de spirituele punten. De assen van de Zwarte lichten en de Maansknopen. In dit artikel wordt dan ook gefocused op de rol van de Maansknopen en de Zwarte lichten in het loopbaanconsult.

Betekenis van de spirituele punten voor de loopbaan
De Zuidermaansknoop geeft de  aanleg weer, de bodem waarop wordt gebouwd. De zone van Priapus geeft de vaardigheden en het gedrag weer die in de beroepsopbouw aangesproken worden.. De Zwarte Zon geeft de inspiratie weer. De Noordermaansknoop geeft het zielsverlangen weer en is daarmee een sterk motiverende factor als het om heroriëntatie gaat.  De Zwarte Maan geeft de zielenkwaliteit weer die door je heen tot expressie komt en bezielend werkt. De Diamant is wel van belang in het persoonlijk functioneren maar hoeft niet direct in de beroepskeuze te worden meegenomen.

De fasen in de loopbaan
Voor een consult loopbaanbegeleiding is het belangrijk te bepalen waar iemand in zijn carrière staat. Is dit in de fase van persoonlijkheidsopbouw of is de cliënt deze fase al voorbij en zoekt hij of zij een vorm waardoor de meest eigen kwaliteit en bezieling tot expressie kunnen komen. Jonge mensen die voor een studie- of beroepskeuzeadvies komen moeten nog beroepsvaardigheden verwerven. Bij hen gaat het naast de hiervoor genoemde beroepsfactoren in de horoscoop met name  om de hoedanigheid van de Zuidermaansknoop als de aanleg waarop het beroep gebouwd wordt, de zone van Priapus als de toegankelijke vaardigheden die in het beroep verworven worden en de Zwarte Zon als de inspirerende factor.

Als voorbeeld van een consult met een jongvolwassene neem ik het consult met Sophia, een meisje van negentien dat vast is gelopen in haar studie. Sophia speelde als kind altijd schooltje. Als haar ouders werkten ging Sophia  uit school naar haar opa en oma die in de buurt woonden en haar opvingen. Steevast werd er dan schooltje gespeeld. De klas, bestaande uit opa en oma soms aangevuld met een pop of een knuffelbeer, maakte dictees, oefende tafels, mocht tekenen en kreeg muziekles. Het verbaasde niemand dat Sophia leerkracht wilde worden. Zij volgde de Havo maar door allerlei tegenslag op het moment dat Pluto door de zone van de Zwarte Maan en over het MC ging is zij van HAVO naar VMBO overgestapt. Op zich maakt dat een studie tot leerkracht niet onmogelijk. De weg is alleen anders en iets langer. Sophia koos daarom voor de  MBO-opleiding  klassenassistent om daarna door te kunnen stromen naar de PABO. Al bij aanvang van deze opleiding begon Sophia te twijfelen aan haar beroepskeuze en in het laatste jaar, tijdens een stage bij een leerkracht die haar helemaal niet lag, wilde zij acuut stoppen met de opleiding.

In de horoscoop zien we het MC in de Boogschutter hetgeen o.a. een beroep in de sfeer van overdracht, public relations, uitgeven, leraarschap of beleidsontwikkeling zou kunnen betekenen. Maar op dit MC staat de Zwarte Maan: de weigering van de gewone alledaagse uitwerking van het MC in Boogschutter. Nu is het met een Zwarte Maan op het MC al bij voorbaar zo dat de carrière anders verloopt dan gewoonlijk in de directe omgeving van de persoon wordt verwacht. Deze carrière kan uitzonderlijk zijn maar meest wordt er aanvankelijk geen absolute waarde gehecht aan de erkenning die een maatschappelijke positie geeft. De cliënt met de Zwarte Maan in Boogschutter op het MC wil een eigen weg gaan en vindt veelal geen aansluiting bij de traditionele erkende opleidingen die tot passend werk leiden. Contact met het eigen authentieke beroepsperspectief wordt op deze leeftijd nog gemist. De plaatsing van de Zwarte Maan in Boogschutter met de gecorrigeerde Zwarte Maan in Steenbok geeft aan dat het de opleiding is ( Boogschutter) en de erkende positie (Steenbok) waar deze toe leidt, waarin de verwachte koers wordt verlaten. De werking van het MC in Boogschutter in de gangbare betekenis, bijvoorbeeld in leraarschap, wordt door Sophia geweigerd. Zij begrijpt nu niet meer hoe zij hier ooit voor heeft kunnen kiezen. Omdat Sophia zich in de fase bevindt waarin zij haar persoonlijkheid opbouwt en vaardigheden verwerft wordt m.b.t. het beroepsperspectief met name gekeken naar de plaats van de Zuidermaansknoop en de zone van Priapus. Om te berekenen wanneer de zone van Priapus en de Zuidermaansknoop sterk geactiveerd worden kunnen we kijken naar de progressieve maanfasen en naar progressies en transits. Het begin van de transit van Pluto door de zone van de Zwarte Maan en over het MC in 2006, springt direct in het oog. Op dat moment heeft Sophia de geplande weg van HAVO naar PABO verlaten. Zij heeft in die periode de Boogschutterenergie van de Zwarte Maan verlaten en is sterk op de Zuidermaansknoop en de zone van Priapus gaan resoneren. De Zuidermaansknoop staat in het vijfde huis in de Kreeft en hier bevindt zich ook de Zwarte Zon. De maan als heerser over de Zuidermaansknoop staat in het twaalfde huis. Deze Zuidermaansknoop in de Kreeft geeft aan dat de aanleg zich met name  richt op het werken met kinderen. De Zuidermaansknoop staat conjunct Cheiron en wijst op zorg voor kinderen waarin heling plaats kan vinden.
De zone van Priapus loopt van het derde naar het vierde huis van Tweelingen naar Kreeft.  Dit geeft een communicatieve, op zorg, ontwikkeling en koestering gerichte energie. De combinatie van de Zuidermaansknoop en de zone van Priapus wijst in de richting van ontwikkelingsstimulering van kinderen. Werk waarin zij de zorg en het contact met kinderen combineert maar niet door leerstof over te dragen voor de klas. Mercurius, heerser over de Tweelingen, staat in het twaalfde huis waar ook de zon en de maan zich bevinden. Het zorgende en ontwikkelingsgerichte contact met kinderen vindt plaats achter de schermen, in het twaalfde huis. De plaatsing van de maan, en Mercurius in het twaalfde huis wijzen op de mogelijkheid dat deze kinderen zich in een ziekenhuis of een vorm van opvang bevinden.
Als alle mogelijkheden in deze sfeer op een rijtje worden gezet, kiest Sophia voor het werken in een kinderdagverblijf. Haar voorkeur gaat nu uit naar de babygroep. Zij wil ooit wel een studie in deeltijd gaan doen zodat zij zoveel mogelijk thuis kan werken en niet meer als deelnemer de groep in hoeft (weg van de Noordermaansknoop in het elfde huis.) Maar dat zijn toekomstplannen. Op dit moment past dit nog niet.

Heroriëntatie
Ligt bij Sophia de nadruk op de Zuidermaansknoop, de Zwarte Zon en de zone van Priapus, anders is dit bij Olivia. Zij is vierenveertig jaar en heeft de persoonlijkheidsontwikkeling al voltooid. Bij Olivia is het aan de orde haar Noordermaansknoop en de Zwarte Maan helemaal in te gaan zetten en zich te richten op de Diamant.
Olivia heeft zich in haar werkzame leven bezig gehouden met ruimtelijke vormgeving. De Zuidermaansknoop geeft aan dat de aanleg zich o.a. kan manifesteren in het werken vanuit overzicht en visie (Boogschutter) en met Jupiter in het zesde huis wordt deze visie praktisch ingevuld en gericht op de ruimtelijke ordening.  Omdat de Zuidermaansknoop in het elfde huis staat werkt deze uit in het brengen van veranderingen en verbeteringen in de publieke sfeer. De zone van Priapus staat in de Leeuw in het zevende huis en daar bevinden zich ook de Zon, Mercurius en het Gelukspunt. Deze zone wijst op het creëren ( Leeuw)  van balans en harmonie ( zevende huis.) Olivia is heel goed in haar werk en wordt veel gevraagd bij bouwprojecten waarin de ruimtelijke omgeving moet worden omgevormd tot een harmonieuze, veilige en prettige omgeving.
Ik heb al aangegeven dat yod’s een heel belangrijke rol spelen in de keuze van het beroep. De maan, in een Yod met Uranus/Pluto en het MC, geeft aan dat het creëren van veiligheid een belangrijke plaats inneemt  in de beroepskeuze. Het MC in Schorpioen en Pluto conjunct Venus en Uranus in het achtste huis wijzen er op dat het creëren van veiligheid door transformatie gebeurt.  Door onveilige elementen te elimineren en veranderingen aan te brengen wordt de ruimte omgevormd tot een harmonieuze, evenwichtige en veilige omgeving.
Hoewel Olivia succesvol is in haar werk ervaart zij een gebrek aan vervulling. Zij lijkt zich op een dood spoor te bevinden en voelt nu een grote behoefte om zich voor ontspoorde jongeren in te zetten. Er vindt een heroriëntatie plaats. Nu trekt de Noordermaansknoop in het vijfde huis en de Zwarte Maan in het eerste huis. Zij wil iets gaan doen waarin jongeren weer op een eigen constructief spoor worden gezet.
De Zwarte Maan in het eerste huis in de Waterman geeft aan dat Olivia door het doorbrekende eigenzinnige gedrag van mensen heen kan kijken en zowel de intentie als de gevolgen hiervan ziet.  De conjunctie van Uranus en Pluto in het achtste huis geeft aan dat zij heel helder ziet hoe doorbrekend of recalcitrant gedrag  in destructiviteit kan ontsporen
Deze behoefte om iets voor deze jongeren te willen doen is zo groot dat Olivia heeft weten door te dringen tot een van de meest doeltreffende organisaties die zich voor deze jongeren inzetten.
Tijdens het consult kwam naar voren dat Olivia in haar oorspronkelijke werk als ruimtelijk vormgever gewend is te kijken naar het geheel. Zij heeft vaardigheid opgebouwd in het systemisch kijken, het kijken vanuit samenhang in gehelen. Hoe ziet de omgeving er uit, wat bevindt zich daar en hoe verhouden deze objecten zich harmonisch ten opzichte van elkaar. In het werken met ontspoorde jongeren kiest Olivia ook voor deze systeemaanpak. Zij kiest voor een organisatie die zich richt op de begeleiding van het gehele gezin waar de jongere deel van is.  Het systemisch kijken wordt nu op psycho-sociaal niveau ingezet.  De Yod die vanuit de maan naar Uranus en Pluto en naar het MC gevormd wordt en in haar oude werk heel concreet op het creëren van een veilige omgeving is gericht wordt nu op psychisch-sociaal niveau ingezet. Zij richt zich nu op de plaats en het gedrag van deze jongeren binnen het geheel van de thuissituatie. Het gedrag van deze ontspoorde jongeren wordt tegen de achtergrond van het gezin bekeken en onderzocht en aangepakt  in samenhang met het gedrag van de ouders en de gezinssituatie. Olivia heeft zich in de afgelopen jaren, gericht op persoonlijke ontwikkeling en psychologie. Zij is uitgenodigd om stage te lopen binnen deze organisatie en kan van daaruit het werk verkennen.

Niet iedereen maakt tussen het veertigste en vijftigste levensjaar een zo grote overstap. Wel is zichtbaar dat het vakmanschap op een gegeven moment klaar is. Het moet worden onderhouden en bijgeslepen maar er valt niet zoveel substantieels meer te verwerven. Dan gaat het erom dat het meest eigene wordt aangesproken. Dat hoeft niet altijd  tot ander werk te leiden. Wel kan er een verschuiving in het werk plaatsvinden waardoor de meest eigen kwaliteit en  bezieling  kunnen worden ingezet en het meesterschap wordt verworven.

De draak verslaan

De draak kennen we uit mythen en sprookjes als een afzichtelijk monster dat heel moeilijk is te verslaan. De draak heeft een dikke huid bedekt met schubben waar alle pijlen op afketsen en soms zijn er meerdere koppen die vuur kunnen spuwen. Het verslaan van de draak is dan ook slechts aan enkele helden gegeven. Helden zoals Hercules, st. Joris en Perseus.
Wat is dan die draak? De draak kunnen we opvatten als dat gedrag waarop een overmatige hechting plaatsvindt en in de horoscoop wordt dit gedrag weergegeven in een punt dat dan ook de Draak wordt genoemd. Deze overmatige hechting vindt plaats omdat we heel veel belang hechten aan dit specifieke gedrag en er ook trots op zijn. De draak is een archetype en elke held staat voor de taak de draak te verslaan. Om de werking van de draak te begrijpen kijken we eerst naar de betekenis van zon en maan in ons universum

Zon en Maan

De zon is de bron van ons licht. De zon in de horoscoop staat symbool voor de levenskracht, zonder zonlicht kunnen wij niet overleven. De maan is een satelliet die de aarde omhult en als een schaal het licht van de zon doorgeeft en daarmee is de maan een mediator tussen zon en aarde. De zon staat symbool voor het licht zoals dat door ons heen de wereld in kan schijnen. De maan staat symbool voor het aanpassingsmechanisme, voor de persoonlijkheid die we bekleden met vaardigheden en gedragingen die noodzakelijk zijn om dat licht  in de omringende cultuur te kunnen uitdrukken. Als we ‘vrij’ zijn van hechtingen komen we spontaan tot expressie. We brengen het leven spontaan tot expressie. Als we hechten omdat iets willen verwerven met ons gedrag en op het effect van ons gedrag gericht zijn dan maken we gebruik van vaste en bedachte gedragspatronen die het aan spontaniteit en oorspronkelijkheid ontbreken. Toch moeten we allemaal over een scala aan gedragsvormen en vaardigheden beschikken om in de omringende cultuur op een passende wijze tot uitdrukking te kunnen komen. Het is de kunst om dit gedrag te verwerven en te gebruiken zonder erin verstrikt te raken.

Elk mens wordt geboren met een eigen missie die astrologisch gezien wordt weergegeven door de Noordermaansknoop. Deze missie wordt wel omschreven als het zielsverlangen en  dit geeft aan waar je licht wilt brengen in bestaande vaste, beknellende patronen van je ouders en de omgeving waarin je incarneert. Dit zielsverlangen wordt afgeleid van de snijpunten van de baan van de maan met de schijnbare baan van de zon.  Je zou kunnen zeggen dat de Noordermaansknoop aangeeft hoe in jouw leven het vrije oorspronkelijke gedrag (zon) tot expressie kan komen. In elk mens leeft dus een verlangen naar het openbreken van bestaande patronen en op grond van de banen van zon en maan op het moment van je geboorte kun je zien hoe dat vrije oorspronkelijke gedrag er voor de desbetreffende persoon uitziet. Het is a.h.w. je missie in dit leven. Deze missie kun je als kind echter nog niet uitvoeren. Je moet je immers eerst toerusten met gedrag, kennis, attituden en vaardigheden om in de cultuur waarin je incarneert te kunnen bewegen. Kortom je begeeft je eerst in het snijpunt van de baan van zon en maan dat de Zuidermaansknoop wordt genoemd en waarin het maangedrag, het geconditioneerde op aanpassing gerichte gedrag overheerst. Daar bouwt je een persoonlijkheid en je glijdt als vanzelf naar die condities waarin voor jou passend gedrag verworven wordt. Op een gegeven moment is dat klaar en ben je voldoende toegerust  om de gegeven missie op te kunnen pakken maar de neiging is groot om te blijven hangen in de condities en het gedrag dat je zo goed past en vertrouwd is geworden. Toch voelt ieder mens het verlangen naar dit nieuwe oorspronkelijke openbrekende gedrag in zichzelf en op een gegeven moment maak je een beweging hiernaar toe. Dat kan een enorme sprong zijn of een kleine beweging waarin je loskomt van het bekende gedrag en je in voor jou volkomen ontontgonnen gebied begeeft.

Je komt b.v. uit een gezin waarin meningsverschillen vermeden worden of uit een gezin waarin deze meningsverschillen direct tot forse escalatie leiden. Je zielsverlangen is er op gericht om je eigen mening vrij tot expressie te brengen. Je ontwikkelt je aanvankelijk tot een teamplayer. Iemand die niet op hoeft te vallen, die altijd steunend aanwezig is en een constructieve bijdrage kan leveren aan het team waar je deelgenoot van bent. Je kunt heel goed afstemmen op het ideaal waar je team aan werkt, je kent de groepscultuur en je weet daar handig in te bewegen. Je hebt b.v. een verbindende rol en je kunt meningen en standpunten goed met elkaar verbinden en er de grote lijnen uithalen. Je wordt gewaardeerd en je komt niet snel in conflict met anderen. Astrologisch gezien zou dit een zuidermaansknoop in het elfde huis in de Tweelingen kunnen zijn. Als je dan naar de Noordermaansknoop, naar nieuw oorspronkelijk gedrag gaat verlangen dan ligt dit in het vijfde huis in de Boogschutter. Als je dan naar nieuw vrij gedrag gaat verlangen dan ligt dat voor jou in het op jezelf staan om tot een eigen vorm van expressie te komen. Hier zal dat een eigen mening, een eigen waarheid of visie zijn. Dat is voor iemand die altijd en verbindende rol heeft gehad en bemiddelend afgestemd heeft gefunctioneerd best lastig zijn. Als je expressie geeft aan een eigen visie dan kun je daarop aangevallen worden. Als je dan toch een eigen visie of concept gaat uitdragen en je hebt daar succes mee dan ben je daar trots op en ontstaat ook direct de neiging om dit concept of deze visie of mening vast te zetten. Voor uitdragen van een concept of visie kun je elk mogelijk ander werkwoord invullen dat op jezelf van toepassing is.

Als je dan dit nieuwe gedrag hebt verworven ontstaat de neiging dit gedrag tot in perfectie te willen beheersen en het vast te zetten. Logisch dat is volkomen eigen aan ons mens zijn. Het zijn die verworvenheden die de graad van uiterste beheersing hebben bereikt en waar je uitermate trots op bent, die de functie van de Draak innemen. De Draak in de horoscoop bevindt zich 90 graden voorbij de Noordermaansknoop. Hier wordt het verworven gedrag vastgezet. Het nieuwe gedrag raakt verhard of versteend en wordt dan gekunsteld. Dit kunnen gedragingen, vaardigheden of een visie of levensbeschouwing of een model of een handige aanpak die je op eigen kracht hebt verworven en waar je groot in bent geworden. Nog een ander misschien wat simpel maar wel duidelijk voorbeeld.  Nu van een vrouw de vroeger erg verlegen en teruggetrokken was maar altijd in zichzelf een diep verlangen naar contact heeft gevoeld. Op een gegeven moment is zij uit haar schulp gekropen en daar is ze heel trots op. Toen zij net begon contact te maken door iets over zichzelf te vertellen of een vraag te stellen was dit heel mooi. Nu vele jaren later is dit gedrag volkomen vastgezet. Zij stelt zich overal op als een extraverte contactuele vrouw die heel onderhoudend is. Alleen en dat is haar blinde vlek, ziet zij niet dat haar gebabbel niet is afgestemd en dat er vaak geen enkele reactie op volgt. Het is in de loop van de tijd drakerig geworden, gekunsteld. Toen zij hoorde dat haar voortdurende gepraat niet altijd even goed viel was dat best een schok. Toch is dit nodig om weer een nieuw facet van haar zielsverlangen ruimte te geven. Echt contact maken bijvoorbeeld. Daarvoor moet dan eerst de Draak in haar, die vasthoudt aan het verworven gedrag, verslagen worden. Dat is best lastig.  Je moet immers iets wat op eigen kracht is verworven en waar je altijd diep van binnen naar hebt verlangd, weer los te laten. In het hierboven gegeven voorbeeld: je hebt dan een eigen visie ontwikkeld en daar een concept om heen gebouwd. B.v. een visie op HRM management. Jouw concept slaat aan en je krijgt succes. Toch ga je na een periode van 12 tot 14 jaar ervaren dat het niet meer nieuw en sprankelend is. Je kunt de tests wat bijstellen en je visie verfijnen maar op een gegeven moment sluipt de routine erin. Je probeert je enthousiasme vast te houden en je pept je elke keer weer op om jouw concept glansrijk te presenteren maar de energie is er uit. Als je dan door gaat wordt het drakerig.

Dit verschijnsel doet zich overal voor. We zien het in de muziek. Groepen die een stijl hebben ontwikkeld die enthousiast wordt ontvangen maar op een gegeven moment is het hoogtepunt bereikt en als er toch wordt vastgehouden aan deze stijl wordt het drakerig, enigszins steriel.

We zien het in de kunst, in het bedrijfsleven, een product dat succes heeft blijft maar op de markt verschijnen terwijl die markt verzadigd is, of partners die een patroon hebben gevonden in hun relatie dat zich vastzet en drakerig wordt.

Wat daarin gebeurt is dat de missie, het nieuwe gedrag dat je in je leven wilt verwerven, direct wordt vastgezet in één vorm op één gebied en daarmee onttrekt dit gebied ook alle energie van de andere levensgebieden. Als alle energie uitgaat naar je onderneming blijft er vaak weinig energie over voor het thuis. Om bij het hiervoor gegeven voorbeeld te blijven, als je missie ligt in het tot een eigen creatieve expressie van je mening, visie of waarheid te komen dan kan dat in je relatie weer een heel nieuwe dimensie van deze missie activeren.

Wij zijn onderhevig aan het cyclische proces van opkomen, blinken en verzinken. De maan wordt in zijn rondgang door de dierenriem van een dun sikkeltje tot een volle schijf waarin het licht zijn maximale vorm heeft gevonden maar vervolgens neemt de maan weer af tot deze weer achter de zon verdwijnt.  De Draak in ons is niet genegen dit verworven gedrag los te laten en houdt het vast waardoor het tot een lege vorm verwordt waar het leven uit is. Zoals we in de verhalen over de draak zien is het een pittige opdracht de draak werkelijk te verslaan en mee te bewegen met het cyclische proces.

Nu is het ook weer niet zo dat die draak pas later in je leven komt. De draak, als de energie waarmee je iets van jezelf benadrukt waar je heel veel belang aan hecht werkt eigenlijk altijd. Je hoeft ook geen astroloog te zijn om de draak in anderen te kunnen zien maar de Draak in jezelf zien is wel lastig. De draak manifesteert zich als de blinde vlek in je gedrag.

Het is gedrag waarmee je iets van jezelf sterk benadrukt. Je hecht er immers veel belang aan dat je juist op dat punt goed uit de verf komt of gezien of gehoord wordt. Dat gedrag is verbonden met je perfecte zelfbeeld. Achter de Draak gaat verborgen trots schuil. Je bent trots op dat wat je hebt verworven en wat je moeite heeft gekost, of  op het gedrag of bezit dat je je hebt eigen gemaakt. Juist deze verborgen trots waarmee je dit benadrukt en vast wilt houden brengt iets gekunstelds en daarmee iets drakerigs in je. Het wordt tot een verdicht omhulsel waar het leven uit is.

Wat helpend is om de Draak te verslaan  is dan om je te realiseren dat niet jij dit hebt verworven. Je kunt dan dankbaar zijn voor hetgeen je is toegevallen zonder dit te claimen als iets van jou.

De Draak is een monster met een heel dikke huid vol schubben. Alle pijlen ketsen af op de huid van de Draak. Elke held probeert de draak te verslaan maar het is onmogelijk hem met pijlen te doorboren. Ook een van de twaalf opdrachten van Hercules is het verslaan van de Hydra, het negenkoppige monster in het moeras van Lerna. Hercules probeert de Draak te verslaan door brandende pijlen op de draak af te schieten maar al deze pijlen ketsen af op zijn dikke huid. Hercules probeert zijn koppen af te hakken maar voor elke kop die hij afhakt groeien er weer drie nieuwe terug. Dan kruipt hij onder het monster en hij tilt het hoog in de lucht. Daar in de lucht zonder de voeding van het moeras verslapt het monster en kan hij het verslaan. Deze drie keer drie koppen geven de mentale, de astrale en de fysieke hechtingen weer. Zolang zij gevoed worden door het moeras van onze begeerte kunnen wij ze niet verslaan. Pas als we ze optillen en vanuit een hogere dimensie bekijken kunnen we hen verslaan. Dit wordt opgevat als dat we onze hechtingen pas kunnen loslaten als we deze in het licht plaatsen en objectief kunnen zien welke begeertes er achter deze hechtingen schuilgaan.

Zo kunnen we ook de Draak in de horoscoop of beter gezegd de Draak in onszelf aanpakken.

Door de hechting en de begeerte die daarachter ligt door te prikken. De draak bewaakt meestal een schat. Als de draak verslagen is komt de schat vrij. De schat is het leven dat dan weer kan stromen.

Als de Draak verslagen is stroomt de energie naar het Beest. Het punt in de horoscoop dat tegenover de draak staat. Het Beest bevindt zich 90 graden voorbij de Zuidermaansknoop. Het Beest in ons kennen we als een blinde kracht die zonder onderscheid alles verzwelgt dat op ons pad komt.  Het Beest is het energiereservoir. Je kunt daar eindeloos uit putten. Alle gestolde energie stroomt terug naar het Beest waar het opgenomen wordt in het grote reservoir. Het is b.v. een avondje zappen met een grote fles cola en een zak chips. Het beest geeft die energie weer waarmee wij zonder onderscheid, zonder moeite opnemen wat er is. Het leven neemt daar nauwelijks vorm aan. Waar je ontspant en zonder doel of zonder plan het zand door je vingers laat glijden. Alle spanning wordt losgelaten. Dan kan er iets vanuit die bron opkomen dat je beetpakt en waar je iets mee wilt maar niet nadat je eerst tot volledige ontspanning bent gekomen. Dat wat dan uit die bron omhoog komt kan weer opnieuw vorm aan gaan nemen. Het is een cyclisch proces zoals alles in ons leven cyclisch is bepaald. Het gaat er dus niet om een keer in het leven de Draak te verslaan maar mee te bewegen met de cyclus en los te laten als het moment daar is. Dan kunnen er steeds nieuwe aspecten van het zielsverlangen doorbreken en opnieuw vorm aannemen.

Ik denk ook dat sommige verslavingsvormen voortkomen uit een gespannen verhouding tussen de Draak en het Beest. Een grote toegankelijkheid naar het Beest tegenover een hardnekkige Draak. Als je immers grote druk zet op je prestaties, op je juiste presentatie of op jouw juiste visie of jouw verantwoorde manier van leven dan begin je er vaak maar niet eens aan omdat niets de toets der perfectie kan weerstaan. Je beweegt dan vanzelf naar het Beest waar je kunt onderdompelen. Ook dan gaat het om het verslaan van de Draak.

Collectief gezien staan we hier in het westen in economisch opzicht voor de taak de Draak te verslaan en zoals we elke dag kunnen zien in de media probeert de Draak zijn schat (onze materiële verworvenheden) stevig vast te houden.

De zwarte maan, de authentieke kwaliteit

Er is in de afgelopen jaren veel belangstelling gewekt voor de Zwarte lichten. Dat is niet zo verwonderlijk als we kijken naar alle verschijnselen van vervlakking  in onze maatschappij.  Ook spiritualiteit wordt al snel gezien als een middel om succesvoller te worden.
Geen wonder dat er tegelijkertijd ook een grote behoefte ontstaat aan kwaliteit, aan echtheid en afstemming op wezenlijke waarden. Aan bezield leven. Elke beweging roept zijn tegenbeweging op en het is duidelijk dat heel veel mensen vastlopen in deze cultuur en op zoek gaan naar wezenlijke waarden waar zij zich op wensen te richten en naar een kwaliteit van leven die tot vervulling leidt. Dat is een gegeven wat in de astrologie duidelijk is terug te zien in de grote belangstelling voor de Maansknopen en voor de Zwarte Lichten.
Voor een grote groep mensen vormt het zoeken naar essentie een sterke drijfveer in het leven. De strijd tussen het volgen van je directe begeerte versus het gehoor geven aan je essentie is thema van alle grote geschriften zoals de Baghavad Gita. Maar ook vele sprookjes in onze cultuur gaan over dit thema. Heel bekend is het sprookje ‘de gouden gans’. Over de jongen die een gouden gans heeft en het meisje dat stiekem een veer uit de gans wil trekken maar niet meer los kan komen, en de twee zussen die het ook proberen en vastkleven en de dominee die de meisjes los wil trekken maar ook vast komt te zitten, en de koster en twee passerende boeren. Het sprookje laat zien hoe wij geneigd zijn dat waar onze begeerte naar uit gaat te volgen en hoe we daarmee steeds meer verkleven met deze begeerten.
Astrologie berust evenals sprookjes en dromen op beeldentaal.  Sterren en planeten geven immers archetypen weer. Oerbeelden die diep in de mens verankerd zijn. Vandaar dat de betekenis van astrologische principes in veel sprookjes terug te vinden is. De zwarte lichten, evenals de maansknopen, geven het contact met onze essentie weer en dit is het thema van de meeste sprookjes.

De Zwarte maan geeft onze meest oorspronkelijke kwaliteit weer. De oerkwaliteit of zielenkwaliteit. Het is dat waarin wij het meest eigen zijn, waarin we echt, authentiek en puur aanwezig zijn. Het is dat gedrag dat voortkomt uit ons intuïtieve weten.
Het is de pure wijsheid, waar je al dan niet op afgestemd bent en een daaruit voortvloeiend handelen. Dat betekent ook dat je hier niets kunt verwerven, dat hier niets valt te leren, te ontwikkelen of te trainen. Integendeel, dat houd je juist weg van deze oerkwaliteit. De Zwarte maan, of beter gezegd, de zone van de Zwarte maan, geeft immers de leegte weer, de afwezigheid van de invloed van de maan.
Esoterisch gezien geeft de Zon onze essentie weer. De Zon, het licht van de essentie, is voortdurend alles doordringend aanwezig. De Zon neemt niet toe en neemt niet af. De Maan geeft de persoonlijkheid weer, de omhulling en de zorg voor inbedding hierop aarde. De Maan geeft de vormkracht weer die wij nodig hebben om het licht van de Zon hier op aarde uit te kunnen drukken. Het is de inbeddende omhullende energie die maakt dat wij ons aanpassen aan de gewoonten, gedragingen en vormen die gelden in de cultuur waarin wij opgroeien. Vandaar dat de Maan ook aan de moeder of de moederlijke energie wordt gekoppeld. De moeder die ons koestert en beschermt en de inbedding biedt die wij nodig hebben om onze plaats hierop aarde in te kunnen nemen.
In de zone van de Zwarte Maan ontbreekt deze werking van de Maan. Vandaar dat woorden als ‘leegte’ en ‘weigering’ met de Zwarte Maan worden verbonden.
Hier wordt de werking van de Maan geweigerd. Hier kunnen wij geen gebruik maken van vormen die tot onze cultuur behoren. Hier kunnen wij ons niet aanpassen, niet mee doen, ons niet laten gelden en geen persoonlijk wenselijk effect nastreven. Kortom, hier wordt de leegte ervaren. Vandaar dat hier je meest eigen kwaliteit ligt. Je doet hier niet mee met je omgeving, je kunt je niet aanpassen en je bedient je niet van de vormen die je omgeving gebruikt. Je komt daarentegen met iets eigens en oorspronkelijks dat zeggingskracht heeft.
Waarom wordt nu juist de werking die correspondeert met de zone van de Zwarte Maan
ook zo vaak met pijn, verdriet, kwetsuren of op z’n minst dan toch met een gevoel van onbehagen geassocieerd? Dat komt omdat je hier geen gebruik kunt maken van de bekende heersende vormen. Waar deze ontbreken en waar je geen gebruik kunt maken van de heersende vormen ga je een andere weg en sta je alleen. Opgroeiende kinderen worden zich er al snel van bewust dat sommige gedragingen gewaardeerd worden en dat andere gedragingen worden afgekeurd. Om te kunnen overleven is het noodzakelijk dat we ons aanpassen, dat we gedragingen en vaardigheden verwerven die in onze cultuur van belang zijn om erbij te horen en ingebed te zijn. Elke omgeving heeft zijn eigen gedragingen waar je gebruik van maakt als je er bij wilt horen. Op de plaats nu waar de Zwarte maan zich bevindt, wordt deze vorm geweigerd. Je weigert zelf maar evenzo goed word jouw gedrag daar door de omgeving geweigerd. Je kijkt daar door de bestaande vormen heen en je ziet precies waar het lege vormen zijn. Vormen die in het leven zijn geroepen maar die op zich geen enkele betekenis hebben. Je kunt je dan ook niet van deze vormen bedienen en dat is zeker in de kindertijd, lastig. Je ziet hoe je omgeving zich als vanzelfsprekend gedraagt in het desbetreffende gebied maar jij voelt je daar vreemd. Dan vind je een uitweg in het tegenoverliggende gebied, waar de Maan het dichtst bij de aarde staat en waar je dus gemakkelijk tot uitdrukking komt. In dit gebied dat Priapus wordt genoemd, kun je de vormen uit je omgeving heel goed kopiëren en kom je gemakkelijk tot uitdrukking.  Je kunt heel lang van deze overlevingsstrategie gebruik maken. Maar toch komt er een moment waarop je gaat ervaren dat je in dit tegenoverliggende gebied wel goed uit de voeten kunt maar dat jij er niet inzit. Bovendien ervaar je in de zone van de Zwarte Maan de leegte en het is de leegte die energie naar zich trekt. Als je dan de behoefte aan succes, bezit, of dat wat je als hoogst begeerlijk ziet achter je kunt laten, kun je afstemmen op de Zwarte Maan. En dat is het thema dat in veel sprookjes zo mooi is uitgewerkt.

In het eerder genoemde sprookje en in vele andere sprookjes zijn er drie broers die er op uit worden gestuurd om een opdracht te volbrengen. De oudste, een wereldwijze jongen gaat vol goede moed op stap. Hij is slim en handig en laat de kaas niet van zijn brood eten. Hij wijdt zich aan zijn taak en laat zich hier nergens door van af brengen. Als hij van zijn twaalfuurtje geniet verschijnt er een oud grijs mannetje die iets van zijn lunch vraagt. De slimme jongen denkt er niet over en stuurt het mannetje weg. Vervolgens slaat hij zich met de bijl in zijn arm. Deze oudste zoon, is wel slim en handig en beschikt over eigenschappen waarmee je op het maatschappelijke vlak prima kunt slagen maar om de levensopdracht te volbrengen heb je hier niets aan. De tweede zoon vergaat het ook zo en de derde zoon, die altijd dom is en veelal Hans wordt genoemd en niet serieus wordt genomen mag dan ook een poging ondernemen. Deze jongste zoon komt in het bos en geniet van zijn twaalfuurtje als het mannetje hem bezoekt. In tegenstelling tot zijn broers, treedt hij het mannetje open en onbevangen tegemoet. Hij deelt zijn brood en wijn met hem. Deze jongen is niet zo doelgericht, niet zo strevend en op zichzelf betrokken. Hij geeft het principe van de zwarte zon weer. Het open en onbevangen de wereld intrekken en het ervaren van één zijn met de wereld om je heen. In de ervaring die hij opdoet met behulp van deze onbevangen houding, vindt hij precies dat wat voor hem van onschatbare waarde zal blijken te zijn; astrologisch, de Diamant. In dit sprookje is dat de gouden gans die tussen de wortels van de bomen verstopt is. In veel andere sprookjes is het de hulp van het mannetje bij de opdrachten die de held moet vervullen en die hem uiteindelijk bij de schat brengen. Dit gegeven komt in diverse sprookjes terug. De jongste zoon vergeet zijn persoonlijke doelstellingen en gaat open en onbevangen in op dat wat hij tegenkomt. Hij laat zich leiden door mededogen en bekommert zich om zijn medemens.
De gouden gans blijkt een grote aantrekkingskracht te hebben en wakkert de begeerte aan goud en wat hiervoor verkrijgbaar is op. De jongen zelf is vrij van deze begeerte. Hij kan de gans dragen zonder ermee te verkleven en daar gaat het om. Uiteindelijk komt hij met zijn stoet mensen en deze gouden gans bij de zeer ernstige prinses die hij aan het lachten maakt en daarom mag hij haar trouwen. In dit sprookje zien we hoe het principe van de Zwarte Zon: het open en onbevangen op weg gaan en het vinden van de Diamant, direct leidt tot de oerkwaliteit van de Zwarte Maan, de prinses.
In heel veel andere sprookjes bevindt de prinses zich in gevangenschap. De oerkwaliteit of zielenkwaliteit is gevangen.. De  wordt de prinses bewaakt door een heks. Dan moet de jongste zoon de heks passeren om de prinses te bevrijden. De heks roept al gauw een gevoel van angst en onbehagen op. Ze doet zich vriendelijk voor en lokt iedereen in haar val. Hans en Grietje worden gelokt door haar snoephuisje maar eenmaal binnen blijkt de heks zich in haar ware gedaante te ontpoppen.
De heks is de donkere gestalte. zij geeft het onbehagen in de zone van de zwarte maan weer, de verslindende vrouw die geheel in dienst van haar heb-zucht staat. Ieder die in haar sfeer komt verdwijnt en wordt nooit meer teruggevonden.  De vrouw die elke vorm van moederlijke zorgzaamheid, elke vorm van civilisatie ontbreekt en die geheel en al is gericht op haar begeerten. Zij lokt kindertjes naar haar huisje om ze verorberen, zij houdt de prinses gevangen en ieder die haar wil bevrijden raakt versteend, zij is listig en zorgt ervoor dat niemand haar ontsnapt, tenzij degene die zich in haar invloedsfeer waagt haar vrij en onbevreesd tegemoet weet te treden. En dat is het wat de held, de jongste zoon of de prins kan doen. Hij laat zich niet afschrikken, maar hij gaat door de heb-zucht heen. Hij raakt er niet in gevangen en versteent niet zoals zijn voorgangers. Hij blijft vrij en wordt haar de baas.  Zoals de jongen de gouden gans kan vasthouden zonder er mee te verkleven, zo kan hij de heks trotseren door haar aard te doorzien. Dat is immers ook waar het in de zone van de Zwarte Maan omgaat: alle persoonlijke drijfveren, al je begeerten ( gesymboliseerd door de heks) achter je laten om af te kunnen stemmen op je intuïtieve wijsheid en het handelen dat daaruit voortkomt, op je meest authentieke kwaliteit. De heks wordt dan ook in de meeste sprookjes in het vuur geworpen, in het louterende element. Dan kan de prinses worden bevrijd en dat niet alleen, de heks blijkt vele schatten te hebben verzameld die de held nu toe behoren.
De prinses geeft de pure kwaliteit, of de zielenkwaliteit weer, die wordt gevonden als de heks wordt verslagen.  De prinses is van koninklijke afkomst, zij geeft het contact met de essentie weer. Het handelen dat voortkomt uit het intuïtieve weten en dat authentiek is. Je oerkwaliteit.
De heks, de vrouw waarin elke moederlijke inbeddende en omhullende energie afwezig is, waarin het maan-moeder-prinicpe ontbreekt, is niet aangepast en staat op zichzelf.
Maar daarin is zij volledig gericht op haar heb-zucht. Dat is het wat in eerste instantie zo sterk in de zone van de Zwarte Maan wordt ervaren. Juist die energie van het teken in het huis waarin de zone van de Zwarte Maan valt ( dit kunnen ook twee tekens en/of twee huizen zijn) wakkert onze hebzucht aan. Juist dat is het gene dat je zo sterk ambieert en dat waarvan je denkt dat je er volledig gelukkig van wordt. Maar je mist hier de werking van de Maan, de werking waardoor je veiligheid ervaart in dit gebied en gebruik kunt maken van de heersende vormen. Toch wordt hier je energie naar toe getrokken en je ervaart hier aanvankelijk  keer op keer de weigering. Je merkt dat je met lege handen staat en geen gebruikt kunt maken van de heersende vormen of van het heersende gedrag. Je raakt er als het ware versteend. Als je nu de begeerte ( naar bezit of succes, dat wat het teken waarin de Zwarte Maan staat weergeeft ) achter je kunt laten, kun je afstemmen op je intuïtieve weten en het authentieke handelen dat daaruit voortkomt.  In sprookjestermen, de prinses, de pure kwaliteit die voortkomt uit het intuïtieve weten. De zuivere kwaliteit van het teken waarin de Zwarte Maan staat in het desbetreffende levensgebied.
Uiteindelijk  komen de wegen van  Zwarte Maan en  Zwarte Zon samen, in sprookjes en in de werkelijkheid. Het doorgronden van de Zwarte Maan in je horoscoop kan een grote hulp zijn om tot afstemming op je meest authentieke kwaliteit te komen en deze tot uitdrukking te brengen. In sprookjes, dromen, mythen en sagen is dit gegeven al lang aanwezig. Het feit dat dit nu in de astrologie aan de zwarte lichten wordt gekoppeld geeft aan dat de tijd rijp is. Dat de behoefte aan contact met deze pure kwaliteit een noodzaak is geworden die door een groeiende groep mensen wordt bevestigd.
( Verschenen in de astrologie-agenda van Hajefa 2005)

Pluto de toegang tot de ziel

Pluto is niet de planeet die nu direct het meeste enthousiasme oproept. Ontzag en vrees zijn de woorden die meer bij Pluto horen. Kunnen we ons nog enigszins verheugen op transits van Neptunus en bijvoorbeeld uitkijken naar de mooie beelden die tijdens sommige van deze transits in onze dromen kunnen verschijnen en kunnen we bij transits van Uranus nog enigszins uitkijken naar de nieuwe mensen, ideeën en mogelijkheden die onze weg kruisen, de transits van Pluto ervaren de meeste van ons beslist niet als iets om naar uit te kijken. Pluto wordt immers geassocieerd met dood en vernietiging of in een mildere term uitgedrukt met transformatie. De term waardoor er tenminste iets goeds uit voort komt. En hoewel er na een transit van Pluto zeker sprake kan zijn van een transformatie waardoor de betrokkenen met wijsheid en kracht uit deze transit kunnen komen, toch geldt voor de meeste mensen dat  zij deze transit liever aan zich voorbij zouden laten gaan, als zij hier iets over te zeggen zouden hebben..
Maar over de werking van de mysterieplaneten: Uranus, Neptunus en Pluto hebben wij niets te zeggen. We kunnen ons hierop afstemmen en deze toelaten of proberen er voor weg te lopen en ons verbergen voor hun werking. In de werking van Pluto is dit het meest direct te ervaren. Pluto kan worden gezien als de hogere wil. Waar Mars de persoonlijke wil weergeeft is dat bij Pluto de hogere wil. Pluto geeft een kracht weer die groter is dan de mens.  Ik omschrijf deze wil als de wil van God, of van het leven, dat waar wij niets over te zeggen hebben. Dit in tegenstelling tot de persoonlijke wil die wij kunnen richten op elk wenselijk geacht doel. Deze hogere wil ontrekt zich aan elke persoonlijke invloed en dat is direct voelbaar in het huis waarin Pluto zich in de geboortehoroscoop bevindt evenals in de transits die Pluto maakt. We kunnen voor deze kracht op de vlucht slaan, terughouden en op onze hoede blijven of  juist heel dominant aanwezig zijn in het gebied waar Pluto staat maar noch in de defensie, noch in de aanval kan deze kracht vrij door ons heen werken. Zolang de angst voor verlies van controle, de angst voor overgave, die in de kiem de angst voor de dood is, centraal staat in ons leven kan deze hogere wil niet vrij door ons heen werken. We zijn dan voortdurend op onze hoede voor de dood, voor alleswaar wij met ons ‘ik’ geen controle over hebben. Daarom vraagt Pluto van ons om deze angst, onder ogen te zien. Angst hoort immers bij het leven. Zonder angst ben je niet echt mens.
Denk maar aan het sprookje van de jongen die niet kon griezelen. Hij vond geen rust en geen doel in zijn leven en hij bewoog hemel en aarde om hem te leren griezelen. Toen iemand uiteindelijk een emmer palingen over zijn bed goot, wist hij wat griezelen was. De paling kun je zien als de slang. De glibberige slang die je niet beet kunt pakken, die je niet kunt bedwingen. De paling leeft onder water  in het donker en kun je zien als de donkere verborgen krachten in je zelf die te vrezen zijn en waar je nooit echt greep op krijgt, maar die je wel moet leren kennen als je die krachten constructief wenst in te zetten.
Op de plaats waar Pluto staat in de horoscoop ervaar je deze kracht waar je niets over hebt te zeggen. Je ervaart dit al vroeg in je leven. Je wordt daar met ‘de dood’ geconfronteerd. Dat kan de letterlijke dood zijn maar het kan evenzogoed een symbolische dood zijn, bijvoorbeeld het verlies van iets dierbaars zoals het verlies van de bevestiging op je kwaliteiten (Pluto in het 2e huis of  het verlies van de bevestiging op je creativiteit, (Pluto in het 5e huis.)  Er is in de concrete levensomstandigheden altijd wel een gebeurtenis te vinden die deze angst rechtvaardigt.  Je bent op de plaats waar Pluto zich in de horoscoop bevindt op je hoede en afgestemd op dat wat er onder de oppervlakte aan verborgen krachten aanwezig is. Je kunt je zowel terughouden, of jezelf overschreeuwen en veel kracht zetten op je manifestatie. Maar deze manifestatie is niet vrij. Hij is immers primair bedoeld om je positie te behouden en het ongewenst op afstand te houden. Pluto vraagt ons deze angst onder ogen te zien zonder hiervoor op de vlucht te slaan. Je kunt het leven hier immers niet onder controle houden. Pluto vraagt om overgave aan het leven, en het leven impliceert de dood

Een epos waarin deze angst voor de dood prachtig is weergegeven is het Gilgamesj epos met als ondertitel ‘een zoektocht naar onsterfelijkheid’.
Al eeuwenlang probeert de mens immers aan de dood te ontkomen en het eeuwige leven te verkrijgen. Het Gilgamesj epos dateert waarschijnlijk uit de 28e eeuw voor Christus.
Gilgamesj is de koning van Oeroek dat in het zuiden van het huidige Irak ligt. Hij is een koning die vele gevaren heeft getrotseerd, een groot veldheer die zijn onderdanen geen rust laat door zijn tirannieke optreden. Gilgamesj kent bij aanvang van het epos geen angst en iemand die geen angst kent heeft geen besef van de eindigheid van het leven. Dan denk je dus oppermachtig te zijn en alles en iedereen naar je hand te kunnen zetten zoals Gilgamesj aanvankelijk ook doet. Je hebt een groot ‘ik’ of ‘ego’, zeggen we dan. De wil van Gilgamesj is wet. De goden besluiten dan een vriend voor Gilgamesj te zoeken, Enkidoe, waar hij zijn energie op kan richten. Gilgamesj blijft overmoedig en samen met zijn vriend Enkidoe verricht hij vele heldendaden tot Enkidoe sterft. Dan vindt er een omslag plaats in Gilgamesj. Hij is nu geconfronteerd met de dood van de meest dierbare mens in  zijn leven. Hij is menselijk geworden en kent nu angst, de angst voor de dood. De dood valt niet met zijn wil te bedwingen. Een volle week rouwt hij om Enkidoe en dan begint hij  zijn zoektocht naar het eeuwige leven. Hij besluit naar zijn voorvader Oetnapisjtim te reizen om van hem het geheim van het eeuwige leven te vernemen. Oetnapisjtim en zijn vrouw hebben het eeuwige leven van de goden verkregen en zij wonen op een prachtig eiland voorbij het einde van de wereld. Aan de rand van de wereld ligt het Tweelinggebergte waar de zon door opkomt en door ondergaat en deze bergen worden bewaakt door de Schorpioenmensen. Dit zijn afzichtelijke monsters maar Gilgamesj passeert hen en legt de weg door de donkere tunnel af, een weg van twaalf dubbele mijlen lang waarin er een volkomen duisternis is. Dan komt hij in een tuin waar hij de zonnegod Sjamasj ontmoet die hem zijn verdere zoektocht afraadt maar Gilgamesj zoekt verder. Het eiland van Oetnapisjtim ligt aan de andere kant van het water des doods. Oersjanabi, de veerman zal hem er heen brengen. Oetnapisjtim kan hem het eeuwige leven niet geven en hij zegt hem: ‘Breek je huis af en bouw een boot, Geef je bezit op en red je leven ‘.
Gilgamesj geeft echter niet op en Oetnapisjtim vraagt hem dan om wakker te blijven als hij zo graag het eeuwige leven wil verkrijgen. Maar dit lukt hem niet. Hij valt direct in een diepe slaap die zeven dagen duurt. Dan ziet Gilgamesj dat er geen hoop voor hem is en hij aanvaardt de terugtocht. Toch wijst Oetnapisjtim hem uit medelijden nog op een plant die de eter van de wortels verjongt. Gilgamesj plukt de plant en reist vol vreugde terug. Als hij onderweg rust en de plant even aan de oever van een bron legt, komt er een slang die de plant helemaal op eet. Nu blijft Gilgamesj niets meer over dan terug te gaan naar Oeroek. Terug in Oeroek wijst hij de veerman Oersjanabi vol trots op de rijkdom en de schoonheid van zijn stad.
Gilgamesj heeft de dood leren kennen. De dood van zijn vriend Enkidoe is voor hem onverdraaglijk en hij is opzoek gegaan naar het eeuwige leven. Hij heeft de dood onder ogen gezien; hij ging door de donkere tunnel van twaalf mijlen  (door de volledige dierenriem) en schrok niet terug voor de duisternis, hij passeerde de Schorpioenenmensen en hij stak het water des doods over om Oetnapisjtim te bereiken. Hij heeft gezocht en daarin moed getoond. Hij heeft de volledige duisternis ervaren en is daar helemaal door heen gegaan. Dat betekent dat hij niet is ondergedompeld in vermaak en afleiding om de dood te vergeten maar dat hij de dood helemaal onder ogen heeft gezien. Gilgamesj zet al zijn wilskracht in om het eeuwige leven te bereiken. Hij zoekt dwangmatig naar het eeuwige leven in zijn strijd tegen de dood maar dan ervaart hij dat het eeuwige leven noch door dwang noch door strijd  is te verkrijgen. Oetnapisjtim zegt hem zijn bezit, dat waar de mens aanvast houdt , op te geven. Het is immers alleen in de overgave aan het leven dat het eeuwige leven eervaren wordt. Hij biedt hem de optie om wakker te blijven maar Gilgamesj  in slaap. Het lukte hem niet wakker te blijven zoals wij allen telkens weer in een diepe slaap vervallen waarin we de ogen voor ons lot sluiten en ons innerlijke weten negeren. Hij verloor de veelbelovende plant aan de slang, zoals wij ons allen laten afleiden en vergetelheid zoeken in dat wat begeerlijk lijkt.  Toch is deze zoektocht niet voor niets geweest. Aan het eind van de tocht toont hij zijn stad vol trots aan de veerman en waardeert hij de rijkdom en de schoonheid van zijn stad. Hij beseft ten volle wat het leven hem schenkt terwijl hij de dood onder ogen ziet.

Gilgamesj kent de dood en heeft weet van het einde der dingen en toch, zoals het einde aangeeft, gaat hij het leven aan en waardeert hij de geschenken die het leven hem geeft.
Deze reis van Gilgamesj geeft precies weer wat wij kunnen ervaren tijdens de transits van Pluto over de persoonlijke planeten of over de cuspen van de hoekhuizen.  We worden met de dood, symbolisch of letterlijk geconfronteerd. Om dit helemaal onder ogen te zien en niet te proberen in vergetelheid te raken of weg te vluchten, vraagt moed. Dan  komt de vraag of we, gerijpt door deze ervaring en weet hebbend van de dood, het leven volledig durven te leven en ons innerlijke weten durven te volgen. Of we ons ‘ik’ met dat waar we aan vasthouden durven te verliezen en durven te responderen op de hogere wil. Zoals dit Epos weergeeft: of wij het leven helemaal leven met de dood, het einde der dingen voor ogen en daarin wakker aanwezig kunnen zijn.

De transit van Pluto vierkant Pluto is een transit die een sterk appèl doet op deze keuze.
Deze transit verschuift door de tijd en valt nu rond het zes en dertigste jaar. Dat is vroeg in het leven want aan het begin van deze eeuw viel deze transit pas op het vijf en zestigste jaar en voor  kinderen die nu worden geboren geldt dat deze transit pas na hun vijftigste jaar valt. Mensen die deze transit nu ervaren worden relatief worden relatief vroeg geconfronteerd met dit kosmische appèl. Tijdens deze transit kun je ervaren dat je het leven niet in de hand hebt, dat je geen zeggenschap hebt maar ook dat je niet voluit in het leven staat als je voortdurend terughoudt en je diepste weten negeert. Je kunt er dan voor kiezen om de hogere wil door je heen te laten werken. Om je open te stellen voor deze kracht en je diepste weten te laten spreken. Maar ook de transits van Pluto over de persoonlijke planeten kunnen ons wakker schudden. Juist als we met een vorm van de dood worden geconfronteerd tijdens een transit van Pluto, gaan we zien dat noch defensie, noch aanval werkt. Dat het antwoord ligt in de overgave aan het leven zodat dit leven helemaal door ons heen kan werken en wij dat doen waarvan wij diep van binnen weten dat ons dat te doen staat.

Het betekent bijvoorbeeld dat je jouw waarheid of visie naar buiten brengt (Pluto in het 9e huis), dat je expressie geeft aan je liefde, je passie of creativiteit ( Pluto inhet 5e huis)  dat je de maatschappelijke plaats inneemt die passend is (Pluto in het 10e huis), dat je de kwaliteiten die je hebt helemaal inzet (Pluto in het 2e huis). Pluto herinnert ons telkens weer aan het einde der dingen en vraagt daarom met dit einde voor ogen te doen wat je te doen staat. In het bewustzijn van het einde der dingen is er immers geen uitstel meer mogelijk, dan weet je dat elk moment er toe doet en dat je niets kunt nalaten of het nog even kunt aankijken. Het kan immers elk moment voorbij zijn. Je laat de hogere wil door je heen werken. Dan kan het innerlijke weten spreken en is er contact met je innerlijke kern, met de ziel. In die zin maakt Pluto de weg naar de ziel vrij. Pluto doet je herinneren aan de vergankelijkheid van het ‘ik en zijn verworvenheden  tijdens dit leven hier op aarde en helpt je de ziel te laten spreken.
Het voortdurend wakker zijn en aandachtig luisteren naar wat er in je om expressie vraagt. Tot verstilling komen en bereid zijn om je liefde, je waarheid of creativiteit te volgen tegen alles dat daar tegen pleit in. Dat is wakker zijn, dat is leven in het nu, dat is het eeuwige leven.

Dit artikel is in de thema agenda: Pluto ( uitg. Hajefa)  in 2004 verschenen.

Het gelukspunt, de maanfasen en het pars of spirit

In de astrologische literatuur komt het gelukspunt zelden aan bod en over het nachtpars of het pars of spirit is nog minder bekend. Mogelijk zijn wij hier in het westen meer vertrouwd met het idee dat er hard gewerkt moet worden om iets te bereiken dan met het natuurlijke functioneren waarin het pure geluk ligt. Maar zoals alles hier op aarde zijn tegendeel kent heeft ook het gelukspunt zijn tegenhanger in het punt dat er recht tegenover staat en om integratie vraagt. Toch spreekt het gelukspunt voor zich en geeft het een duidelijke indicatie van dat natuurlijke handelen dat tot geluk leidt.
Het gelukspunt in de horoscoop is nauw verbonden met de maanfase waaronder je geboren bent. De afstand die de maan op het moment van geboorte op haar traject rond de aarde van de zon verwijderd is geeft de maanfase van de geborene aan. Deze maanfase, die dus heel gemakkelijk te berekenen is, geeft de relatie tussen zon en maan aan op het moment van geboorte.
De MaanfasenDe zon staat symbool voor het licht in ons leven, het is de levensschenkende kracht.
De maan staat symbool voor het vormgevende principe waardoor het licht hier op aarde wordt verspreid en vorm aan kan nemen.  Met nieuwe maan maken zon en maan een conjunctie, de afstand tussen zon en maan is dan nul graden. De Zon geeft dan het licht door aan de maan en in de loop van de maancyclus gaat dit licht vorm aannemen. Na negentig graden, als de maan als een halve cirkel aan de hemel staat, is het eerste kwartier en na honderdtachtig graden, als de maan recht tegenover de zon staat en als een ronde schijf zichtbaar is, is het volle maan. De impuls die in het leven is geroepen met nieuwe maan is volledig tot wasdom gekomen en heeft dan haar volle vorm bereikt. Nu gaat de maan aan haar terugreis beginnen naar de zon en wordt het afnemende maan. Na tweehonderdzeventig graden wordt het laatste kwartier ingeluid tot de maan weer het domein van de zon betreedt en als het ware haar ervaring afgeeft aan de zon waarmee het bewustzijn wordt verijkt. De afstand die de maan op het moment van geboorte van de zon verwijderd is geeft de maanfase van de geborene aan. Deze maanfase is heel veelzeggend als het gaat om de natuurlijke levenshouding van de mens.
Else Parker schrijft: ‘de maanphase schijnt uit te drukken hoe de persoon zich met zijn zieleleven instelt tegenover de totaliteit van zijn medemensen, d.w.z. de maatschappij en welke rol hij speelt in deze maatschappij, in laatste instantie, zijn missie in de wereld’ (Maan-phase psychologie, blz 10.) Zij neemt de maan in deze omschrijving als symbool voor de ziel en geeft aan dat de maanfase de natuurlijke houding weergeeft van waaruit de mens zijn leven leidt en zijn medemensen tegemoet treedt. Ben je met nieuwe maan geboren dan is dat een vernieuwende houding en ben je een vernieuwer. Else Parker spreekt van een Voortrekker. Ben je rond de fase van het eerste kwartier geboren dan ben je een Sleuteldrager ofwel iemand die een basis creëert waarin anderen opgenomen kunnen worden. Ben je met volle maan geboren dan ben je een Verbinder of een Samentrekker en als je rond het moment van het laatste kwartier geboren bent, dan ben je een Gezagsdrager, iemand die een duidelijke positie inneemt en daarin zijn autoriteit neerzet. De Maanfasen kunnen in fasen van dertig graden worden verdeeld die enigszins overeenkomen met de betekenis van de dierenriemtekens maar daar niet aan gelijk zijn. Een teken geeft immers een energie aan en een maanfase een basishouding van waaruit het leven tegemoet wordt getreden.  Else Parker stelt dat de eerste fase, die van de Voortrekker, eigenlijk al iets voor de exacte conjunctie tussen zon en maan begint. Ongeveer zeven graden daarvoor zijn er al kenmerken van de Voortrekker zichtbaar. Dit geldt voor elke fase. Is de maan dertig graden van de zon verwijdert dan geeft dit de maanfase van de Realist. Maar ook hier geldt dat je zeven graden daarvoor, vanaf drieëentwintig graden, al kenmerken van de Realist vertoont. Deze fase correspondeert met het teken Stier en het tweede huis. Deze maanfasen vormen i.t.t. de tekenovergangen dus geen abrupte overgangen. Aan het eind van de fase van Voortrekker word je al meer Realist. Het is interessant de verschillende fasen te onderscheiden en benoemen. Hieronder wordt de aanvangsgraad van elke fase als uitgangspunt genomen.

0:  De Voortrekker: de fase die overeenkomst vertoont met het teken Ram. Je hebt een pionierende instelling. Er is een bereidheid om risico’s te nemen en onbekend terrein te verkennen, om iets volkomen nieuws van de grond te tillen.
30:  De Realist:  richt zich op de concrete aardse werkelijkheid. Bouwt met dat wat staat en bewezen is, werkt met het concreet waarneembare.
60: De Artiest: hanteert het bekende zodanig dat er een kunstwerk ontstaat. De instelling is zakelijk creatief waardoor er wordt gecreëerd of geconstrueerd.
90: De Sleuteldrager: heeft een zorgende instelling en kent hierin verantwoordelijkheid. Stelt voorwaarden en condities in het samenzijn.
120: De Ridder: de instelling om grote daden te verrichten en vol verve te strijden voor de zaak die zijn hart heeft en zijn eergevoel aanwakkert.
150: De Revolutionair: heeft een kritische houding , ziet alles wat er mis is en werkt vol ijver aan het zuivere ideaal.
180: De Samentrekker: heeft een verbindende houding, tracht tegendelen te verenigen en mensen te verbinden.
210: De Spiritualist: heeft een transformerende houding. De alchemist die het bestaande herschept of transformeert
240: De Apostel: heeft een verbreidende houding. Geeft de visie of levensbeschouwing die voor hem de waarheid belichaamd door.
270: De Gezagsdrager: heeft een gezagsnemende houding. De autoriteit die zijn positie vanuit verantwoordelijkheid inneemt.
300: De Arbiter: heeft een gelijktrekkende instelling. De eerlijke verdeler van de maatschappelijke produkten.
330: De Profeet: heeft een onthechte instelling. De ziener die ziet en doorziet. Deze fase loopt tot 360 graden. Het zijn fasen die een houding of instelling aangeven van waaruit de geborene het leven uitdrukt zoals de maan in de betreffende fase het licht van de zon op aarde verspreid. Het Gelukspunt Waar de maanfase de relatie tussen zon en maan aangeeft wordt bij de berekening van het gelukspunt in de horoscoop de plaats en tijd op aarde erbij betrokken. Om het gelukspunt te berekenen wordt de maanfase namelijk tegen de Ascendant afgezet. De Ascendant wordt dan tot het beginpunt van de maanfase gemaakt. De zon wordt op de Ascendant gezet en de maan wordt evenzoveel graden doorgeschoven als de zon is doorgeschoven om op de Ascendant te komen. Feitelijk is dit de weergave van de maanfase zoals deze hier op aarde concreet ingezet kan worden. Het gelukspunt geeft weer hoe en waar de maanfase hier op aarde in concreet handelen wordt vertaald. In veel horoscopen valt het gelukspunt dan ook precies in het huis dat correspondeert met de maanfase in de horoscoop. (De fase van de Voortrekker doet het gelukspunt in het eerste huis vallen, de Realist in het tweede huis enz.)  Het gelukspunt valt altijd in het huis dat overeenkomt met de maanfase van de horoscoop als je rond de Evenaar bent geboren. Naarmate de geboorte echter verder van de Evenaar plaatsvindt, wordt de kans dat het gelukspunt in het huis valt dat overeenkomt met de maanfase kleiner. Zeker als je in de buurt van de poolcirkel bent geboren kan het gelukspunt wel vier huizen verder liggen dan het huis dat met de maanfase correspondeert. Dit heeft te maken met de huizenverdeling die ontstaat rond de poolcirkel en daarin met de duur van het teken dat rijzend is. Op onze noorderbreedte komt het huis waarin het gelukspunt valt veelal nog overeen met de aanwezige maanfase maar het kan evenzogoed een huis verder of een huis ervoor staan. Alleen bij nieuwe maan zal het gelukspunt zich altijd rond de Ascendant bevinden en bij volle maan zal het gelukspunt zich altijd rond de Descendant bevinden, dit ongeacht de plaats waar je bent geboren. Ben je met nieuwe maan geboren dan zal het gelukspunt vanuit het twaalfde huis een conjunctie met de Ascendant maken of in het eerste huis staan. Als je met nieuwe maan geboren bent zul je het grootste geluk ervaren als je puur vanuit je eigen initiatieven de wereld intrekt en je eigen impulsen volgt. Ben je met volle maan geboren dan staat het gelukspunt altijd rond de Descendant. In je horoscoop staan zon en maan dan tegenover elkaar. Je ervaart een basisspanning in jezelf waarmee je voortdurend bewust bent van de twee kanten die in alles wat je doet aanwezig zijn. Je kunt de energie van de vader tegenover die van de moeder ervaren zoals zon en maan tegenover elkaar staan.  Het gelukspunt conjunct de Descendant doet je het geluk ervaren als je deze tegenstelling kunt verenigen. Je kunt natuurlijkerwijze beide standpunten bekijken en tot een passende keuze komen.
Het teken waarin het gelukspunt staat heeft geen verband met de maanfase. Het gelukspunt doorloopt gedurende een etmaal immers elk teken.

Dane Rudhyar ( zie literatuurverwijzing) noemt het gelukspunt ook wel de Ascendant van de Maan. Het gelukspunt als het punt dat aangeeft hoe de maan het licht van de zon natuurlijkerwijze verspreidt  en in de vorm brengt op een bepaalde plaats en tijd op aarde.
Hoe de mens natuurlijkerwijze zijn licht doorgeeft en tot uitdrukking komt.
Als je een maanfase hebt rond de 240 graden, de fase van de Apostel, dan zul je de door jou gekozen visie of levensbeschouwing verbreiden. Het gelukspunt in het huis en teken geeft aan hoe en waar. Staat het gelukspunt nu in het negende huis dan zul je al snel een lerarenrol innemen. Je hoeft geen leraar te zijn maar waar je ook bent, je draagt je visie graag over.  Staat het gelukspunt nu bij deze maanfase in het achtste huis dan onderzoek je, je graaft en vorst in de ander om dat wat je aan het licht brengt te verbinden met je levensvisie of om er een passende betekenis aan te geven. Het teken waar het gelukspunt in staat geeft aan hoe dat gebeurt.
Staan Zon en Maan vierkant dan geeft dit de maanfase van de Gezagsdrager ( laatste kwartier) en staat het gelukspunt in de buurt van de kusp van het tiende huis of je hebt de maanfase van de Sleuteldrager (eerste kwartier) en dan valt het gelukspunt in de buurt van het vierde huis Ook hier een spanning die je aanvankelijk als een gevoeligheid voor spanning tussen vader en moeder hebt kunnen ervaren. Het gelukspunt in het vierde huis verwijst naar geluk door een echt thuis te creëren, hier sfeer in te brengen en activiteiten in te zetten die voedend zijn voor je zielenleven en voor dat van anderen. Maken zon en maan het vierkant in de fase van het laatste kwartier en staat het Gelukspunt rond de kusp van het tiende huis, dan ervaar je het geluk als je eigen doelen stelt in de maatschappij s en je autoriteit natuurlijkerwijze ontwikkelt. Heb je nu de maanfase van de Sleuteldrager maar staat het gelukspunt in het derde huis dan vul je deze maanfase met dit gelukspunt meer overeenkomstig de betekenis van het derde huis in, in het contact met je directe omgeving. Heb je de maanfase van de Gezagsdrager en het gelukspunt niet in het tiende huis maar in het negende huis dan zul je doelen stellen en autoriteit verwerven op grond van de inhoud van het negende huis, de levensvisie die je kiest en de wijze waarop je deze verbreidt.
Het gelukspunt geeft het natuurlijke handelen hier op aarde dat tot het pure geluk leidt. Dit veronderstelt balans en een ontspannen evenwichtige staat van zijn.
Op het moment waarop je gedreven bent en wilt beantwoorden aan allerlei eisen en verwachtingen vanuit jezelf of de omgeving, ga je weg van deze natuurlijke evenwichtige houding. Moeten is iets dat niet overeenkomt met het ervaren van geluk. Het is het punt tegenover het gelukspunt dat Rudhyar ‘the point of illumination’ noemt en dat door Schulman het punt van het onpersoonlijk bewustzijn wordt genoemd, waarop de tegenkracht wordt ervaren. De tegenkracht die immers hierop aarde in alles aanwezig is en die om integratie vraagt zodat de ware kwaliteit van het gelukspunt wordt ervaren.Het Pars of Spirit of het Nachtpars
Het Gelukspunt geeft de maanfase ( de afstand die de maan van de zon verwijderd is) weer, afgezet tegen de Ascendant. Het pars of spirit daarentegen geeft die afstnad aan die de maan moet afleggen om weer met de zon, met de bron van ons licht, herenigd te worden en deze afstand wordt eveneens bij de Ascendant opgeteld. Kortom het gelukspunt bevat de afstand van de zon tot de maan en het pars of spirit de afstand van de maan tot de zon. Het gelukspunt geeft de meest natuurlijke wijze aan waarop de mens op een bepaalde plaats en tijd op aarde, het licht tot uitdrukking brengt. het nachtpars daarentegen geeft aan waar en hoe de mens zich bewust is van zijn verbinding met de bron van het licht of de oorsprong vna het leven. Hoe je je bewust benr van de wijze waarop j ein de gebrokenheid hier op aarde, in de dualiteit, de verbinding met de bron kunt ervaren. Staat dit pars of spirit bijvoorbeeld in het zevend ehuis dan ervaar je de verbinding met de bron in de dierbare ander. Beiden parsen geven de verhoduing van zon en maan weer met dit verschil dat op het gelukspunt he tlicht van de zon natuurlijerwijs wordt uitgedrukt en dat op het nachtpars het bewustzijn omtrent onze verbinding met de bron uitgangspunt is. Je bent ontvankelijk voor de wijze waarop je deel bent van het hogere plan dat zich door de tijd heen kenbaar maakt. Je handelt hier in antwoord op het leven en niet zoals op het gelukspunt als pure expressie van  het leven. Het izjn twee volkomen complementaire aspecten die zich spiegelen. Het een staat niet los van het ander. Na nieuwe maan beweegt het gelukspunt zich progressief door de huizen en het pars of spirit beweegt zich regressief of achterwaards door de huizen, vanaf de Ascendant door het twaalfde huis naar het elfde huis en verder. Als het gelukspunt in het derde huis staat bevindt het pars of spirit zich in het tiende. Beide punten staan dus in verhoduing tot elkaar: de natuurlijke uitdrukking die op het nu is gericht en in de geluksbeleving de tijd stil kan doen staan en het pars of spirit dat is gericht op de verbinding met de bron door de tijd heen en dat de tijd overstijgt. Dit is een heel boeiend onderscheid. ieder mens herkent zijn maanfase en het gelukspunt. het pars of spirit is een punt van bewustzijn en hoeft niet direct zichtbaar te zijn in het handelen. Het is daarmee een spiritueel punt vandaar de naam pars of spirit. Daarmee is het een contemplatief punt. Deze elkaar spiegelende punten zijn nauw verbonden,  het pars of spirit als de wijze waarop je door de tijd verbonden bent met de schepping en het gelukspunt als de wijze waarop je het leven natuurlijkerwijs uitdrukt. In de klassieke astrologie wordt bij een nachtgeboorte, waarbij de zon zich onder de horizon bevindt, het nacht pars als het leidende pars genomen en bij een daggeboorte, als de zon zich boven de horizon bevindt, wordt het dagpars of gelukspunt als leidend pars genomen. De nacht nodigt immers uit tot contemplatie en de dag tot handelen. Toch herkennen mensen met een zon onder de horizon zich evenzo goed in het natuurlijke handelen dat het gelukspunt weergeeft en het pars of spirit wordt ook bij mensen met een zon boven de horizon herkend. Het pars of spirit vraagt om een ontvankelijke houding die met een nachtgeboorte samen gaat maar ook voort lijkt te kunnen komen uit een sterke bezetting van de ontvankelijke tekens en huizen Tot slot nog enkele voorbeelden van maanfaseen gelukspunt in de horoscoop:

Bob Dylan, heeft als Maanfase de fase van de nieuwe maan ‘de Voortrekker’. Hij is een vernieuwer. Het gelukspunt staat in het twaalfde huis in Boogschutter. Bob Dylan is een Voortrekker hij ontwikkelde een nieuw genre in de muziek dat o.a. bekend is geworden als ‘protestsongs’. Het gelukspunt in het twaalfde huis maakt dat hij middels zijn sferische muziek zijn visionaire boodschap ( Boogschutter) ofwel zijn waarheid in de wereld brengt. Hij ervaart het geluk in het twaalfde huis en wil, hoewel vaak onmogelijk, niet al te zichtbaar zijn.

George Bush, geboren in het eerste kwartier, met een zon vierkant maan, heeft het gelukpunt in het vierde huis in Schorpioen. De maanfase van rond de 90 graden is de fase die Rudhyar die van de crisis in actie noemt. Een sterke drang om te handelen en weerstanden uit de weg te ruimen.  De fase van de Sleuteldrager volgens de indeling van Else Parker die een veilige basis schept, verantwoordelijkheid draagt en ook de regels en voorwaarden stelt om daarin opgenomen te worden. Het gelukpunt in het vierde huis in de Schorpioen geeft de strijd voor het vaderland aan. Maar dit gelukspunt veronderstelt geluk door het juiste gebruik van de strijdbare en vernietigende krachten en dit juiste gebruik vraagt om integratie van het tegenoverliggende punt in de Stier, van de afstemming op leidende maatschappelijke waarden (Stier in tien.) Hier versterken de maanfase die tot actie oproept en het teken Schorpioen elkaar. Het pars of spirit staat ook in het tiende huis in Stier. Een bewustzijn omtrent de heersende positie en de leidende waarden van de traditie waar hij in staat. Hoewel dit natuurlijk niet volledig is en losstaat van de rest van de horoscoop is de werking van deze punten wel zichtbaar.

Mahatma Ghandi heeft het gelukspunt in het elfde huis in Maagd. Hij leefde volkomen in overeenstemming met zijn ideaal: het pad van dienstbaarheid en stichtte Sevagram: de ashram van dienstbaarheid waarvan hij niet zozeer de leider maar de inspirator werd, het middelpunt van de kring die zich om hem heen vormde ( elfde huis.)

Mellie Uyldert is even na nieuwe maan geboren en heeft als bepalende maanfase ook die van de voortrekker. Zij heeft het gelukspunt in het eerste huis in de Schorpioen en heeft op een doortastende onderzoekende wijze ( Schorpioen) de samenhang tussen de kosmos en het leven hier op aarde een zichtbare plaats gegeven.

Geraadpleegde literatuur:
Maan-phase psychologie, Else Parker, P.Dz. Veen-uitgever-Amersfoort, 1950
The lunation cycle, Dane Rudhyar, Aurora press, 1967
Astrologie aanleg en karakter, Dane Rudhyar, uitgeverij ‘de driehoek’ ’s Graveland, 1950
Levensvreugde en het Gelukspunt, Martin Schulman, uitgeverij Schors-Amsterdam, 1979

Dit artikel is geplaatst in de astrologische thema agenda van 2006 ( uitg. Hajefa)

De Ascendant, de lens waardoor we zien en gezien worden

De Ascendant is bepalend voor onze verschijning in de wereld, voor de wijze waarop wij ons presenteren. De Ascendant geeft de energie weer die ons omhult. Uiterlijke kenmerken zijn dan ook goed van de Ascendant af te leiden. Het teken op de Ascendant geeft de energie weer waarmee je in de wereld verschijnt maar de inhouden achter de Ascendant zijn bepalend voor het potentieel dat door de Ascendant naar buiten komt. Planeten of lichten op de Ascendant of in verbinding met de Ascendant kleuren deze energie verder in.We kunnen onze verschijningsvorm wat benadrukken door extra energie te zetten op de presentatie maar als er geen ondersteuning is vanuit de inhouden die sterren en planeten weergeven, spreken we van een lege presentatie. De Ascendant als verschijningsvorm komt immers maximaal tot zijn recht als deze samenvalt met ons innerlijk en we dit innerlijk op orde hebben. Als je ontspannen en afgestemd aanwezig bent vindt er geen vervorming plaats in de wijze waarop je tot expressie komt. De Ascendant komt dan maximaal tot zijn recht als de lens waardoor je ziet en wordt gezien.  Staat de Ascendant in een teken dat goed aansluit bij de Zon en de planeten in de horoscoop dan zal dit de wijze waarop je naar buiten treedt vergemakkelijken. De planeet die over de Ascendant heerst en de verbindingen die deze planeet maakt is hierin heel bepalend.Heb je bijvoorbeeld de Zon op de Ascendant dan valt het levenslicht samen met de lens en komt de wijze waarop je bent en je presenteert geheel overeen. Staat de Zon daarentegen op de Descendant, in het tegenoverliggende teken van de Ascendant dan vraagt het meer moeite om je licht de wereld in te brengen. Het is prettig als Zon en Ascendant enigszins gelijkgestemd zijn omdat dit het naar buiten treden vergemakkelijkt maar tegelijkertijd geldt voor iedereen dat er moeite van je gevraagd wordt om je innerlijk op orde te brengen en constructief naar buiten te treden. Heb je bijvoorbeeld een Ascendant Leeuw en daarbij veel planeten in vuur en een Zon in de Boogschutter, dan  zul je een groot gemak ervaren in de wijze waarop je je presenteert en in de wereld begeeft. Je staat als vanzelf centraal en kunt daar ook goed op inspelen. Heb je daarentegen een Ascendant Leeuw en een horoscoop met veel planeten in water en een Zon in de Kreeft in het twaalfde huis, dan heb je een Ascendant waarmee je al snel gezien wordt maar inhouden daarachter, die terughoudender zijn. Je houdt liever terug en blijft op de achtergrond en je begrijpt aanvankelijk niet waarom jij zo snel wordt aangesproken. Kinderen die een stevige Ascendant hebben, bijvoorbeeld in de Stier of de Leeuw of Boogschutter worden al snel hierop aangesproken en als stevig en veerkrachtig gezien terwijl zij zichzelf helemaal niet zo ervaren als de inhouden van de horoscoop dit niet ondersteunen.   Heb je de Zon in Ram en wordt deze ondersteund door veel planeten in vuur en een sterke bezetting van de hoekhuizen maar staat de Ascendant in een ontvankelijk teken, bijvoorbeeld een Ascendant in de Kreeft met de Maan in de Vissen dan is je presentatie naar buiten toch  zachter en ontvankelijker dan van een goed ondersteunde Zon in Ram wordt verwacht. Je komt met een Ascendant Kreeft en de Maan in Vissen immers niet direct strijdbaar en leidend over. De Ascendant is daarin onwrikbaar. Als je geen strijdbare of gezagshebbende uitstraling hebt word je niet als vanzelfsprekend als zodanig gezien en kost het meer moeite een dergelijke rol te verkrijgen. Zolang je sterk gericht bent op je persoonlijke manifestatie in de buitenwereld kun je daar last van hebben. Je kunt ervaren dat het je moeite kost om gezien te worden en ruimte krijgen als je een ontvankelijke Ascendant hebt terwijl de inhouden van de horoscoop een bepalende leidende energie weergeven. Als je los komt van de bevestiging die je in de buitenwereld meent te kunnen vinden en je naar binnen richt, kun je jouw potentieel in overeenstemming met het teken op de Ascendant naar buiten brengen en zul je ervaren dat dit precies de uitdrukking is die je natuurlijkerwijs en daarmee naar tevredenheid doet handelen.Elke Ascendant heeft immers zijn eigen specifieke kwaliteit als je in je kracht staat en niet forceert of terughoudt.

De lens waardoor je kijktNu kom ik op het meest cruciale van de Ascendant. Het is de hoek van waaruit jij de wereld in kijkt, of de lens waardoor je ziet en daarmee ook gezien wordt.Heb je dus een Ascendant Weegschaal dan kijk je altijd naar de wereld met een Weegschaal blik. Je kijkt door de Weegschaallens en ziet waar harmonie heerst en waar de omgeving uit balans is. Je kijkt naar de mogelijkheden tot verbinding en je kijkt bovenal hoe je vrede kunt creëren en behouden. Je bent gericht op harmonie en doet in je optreden van alles om deze te bewaren of te vinden. Heb je iemand tegenover je met extreme standpunten, dan zul je de andere kant gaan belichten maar je bent niet snel confronterend of  aanvallend omdat daarmee de balans nog verder verstoord raakt. Je kunt heel veel actie zetten op een ontwikkeling die de verkeerde kant uitgaat maar je doet dat met het oog op het te bereiken evenwicht en daarom blijf je (meest) beheerst.. Je kunt wel extra aanzetten en veel kracht leggen in je presentatie maar als je te confronterend wordt dan  ben jezelf de eerste die daar last van heeft. Je raakt uit balans als je forceert en te ver buiten je Ascendant gaat. Vandaar de diplomatieke kant van deze Ascendant Weegschaal Heb je nu een Ascendant Schorpioen dan kijk je door de lens van het teken Schorpioen. Je ziet alles wat zich in het verborgene afspeelt en je bent er op gericht storende en schadelijke inhouden aan het licht te brengen. Heb je nu bij deze Ascendant een horoscoop die van strijdbaarheid getuigt dan kun je met deze Ascendant heel confronterend te werk gaan. Je kunt je vastbijten in dat wat zich in het verborgene manifesteert en dit vastberaden aan het licht brengen. Je zult je niet zo snel door weerstand uit het lood laten slaan maar graven naar ondermijnende energieën in je omgeving en dat wat verborgen is aan het licht brengen. Heb je nu een horoscoop die een grote ontvankelijkheid in zich heeft, dan kun je, als je in je kracht staat, met deze Ascendant van een verassende vasthoudendheid getuigen in het graven naar verborgen inhouden, bijvoorbeeld als hulpverlener. Je bent intens en gefocussed in je optreden.Heb je nu een Kreeft Ascendant en kijk je door de lens van het teken Kreeft dan zie je de geborgenheid of juist de onveiligheid in je omgeving. Je ziet hoe je geborgenheid kunt bewaren door de juiste zorg te bieden, of juist welke zorg nodig is om een veilige geborgen sfeer te creëren en welke situatie je daarentegen moet vermijden. De energie die je om heen hebt is op zorgen en voeden gericht en met deze blik kijk je de wereld in en treed je de ander tegemoet.Heb je een Boogschutter Ascendant en kijk je door de Boogschutter lens dan kijk je naar de ruimte die er is en de mogelijkheden die zich daarin voor kunnen doen. Je kijkt naar de verte en dat wat je zicht op de wereld kan verruimen.  Je bent gericht op het verbreden van je horizon en je ziet waar ruimte is en waar je zicht beperkt wordt. Je treedt de wereld enthousiaste tegemoet en neemt de ander direct op je in veld.Een schone lensAlice Bailey noemt de Ascendant de bestemming van de horoscoop en hoewel ik de bestemming zelf aan de Noordermaansknoop toebedeel is haar visie goed te herleiden. Als je immers samenvalt met je Ascendant, geef je puur expressie aan de energieën van je horoscoop overeenkomstig de wijze die het teken op de Ascendant weergeeft. Je bent dan instrumenteel, een instrument van de schepping. Je forceert niet om een persoonlijk effect te bereiken maar je brengt de energieën door de Ascendant naar buiten overeenkomstig de kwaliteit van het teken op de Ascendant. Met andere woorden: je komt op een natuurlijke wijze tot uitdrukking. In die zin is dit samenvallen met je Ascendant een belangrijke conditie om de Noordermaansknoop in te zetten.

Wat kun je nu doen om de kwaliteit van je Ascendant neer te zetten, ofwel om je lens schoon te houden? Voorwaarde hiertoe is de kwaliteit, die specifieke kleur die jouw verschijning aanneemt en waarmee je de wereld in kijkt,  in jezelf te verankeren zodat je geen valse motieven naar buiten toe projecteert en niet forceert.

Dat betekent dus voor iemand met een Ascendant Weegschaal dat je op de eerste plaats harmonie in jezelf hebt te vinden. Als je zelf in balans bent, hang je niet van je omgeving af en zul je ook niet buiten je Ascendant treden.Voor de Weegschaal Ascendant geldt dan dat het evenwicht in jezelf maakt dat het niet nodig is om ten koste van jezelf harmonie te forceren. Daarmee vermijd je de valkuil voor het teken Weegschaal namelijk het behagen of te vleien van de ander om maar harmonie te ervaren en je goed te voelen. Je ervaart immers de balans in jezelf en dan is elke stap naar buiten er een die op echte harmonie en verbinding is gericht en niet op een schijnevenwicht.
Voor de Ascendant Schorpioen geldt dat je de eigen verborgen inhouden moet kennen en elimineren of transformeren om verbonden te kunnen zijn met je kracht. Als je geen geheimen voor jezelf hebt en je kracht vrij kunt inzetten zonder daar een persoonlijk bewijs uit te halen, kijk je met een schone lens de wereld in. Zolang je de eigen verborgen motieven niet onder ogen wilt zien, kijk je bij deze Ascendant door een troebele lens en zie je vijanden in de ander die uit jezelf komen. Je manifesteert dan wantrouwen en dat is de valkuil voor de Schorpioen. Ken je daarentegen je eigen schadelijke neigingen dan kun je helder kijken en dat in je omgeving aan het licht brengen wat ook werkelijk bestreden of aangepakt moet worden.
Voor de Ascendant Kreeft geldt dan dat je veiligheid in jezelf hebt te vinden. Als je van je omgeving afhankelijk bent voor je gevoel van veiligheid en geborgenheid, treed je buiten je Ascendant. Je kunt je omgeving dan claimen en verstikken in de zorg die je biedt en de wijze waarop je op de behoeften van de ander inspeelt, of je kruipt in je schulp en durft niet naar buiten. Als je je in jezelf geborgen weet, zie je heel precies welke zorg de omgeving behoeft om een voedende verbonden sfeer te creëren.
Voor de Boogschutter Ascendant geldt dat je de stilte in jezelf hebt te vinden zodat zin en betekenis kan worden ervaren. Als je buiten je Ascendant treedt jaag je van alles na, ga je overal op in en zoek je steeds naar nieuwe verten met nieuwe beloften die een glimp van betekenis lijken te hebben zonder ooit wezenlijk geraakt te worden. Ken je de stilte in jezelf dan kun je zien welk zicht wezenlijk is en echt bijdraagt.

De Descendant, dat wat tegenover je staat
Als je door het teken van de Ascendant de wereld in kijkt vind je het teken op de Descendant tegenover je. Hier op aarde zijn wij onderhevig aan de wetten van de dualiteit; alles kent zijn tegendeel. Maar door deze tegenkracht in je op te nemen word je heel. In de astrologie kennen we dit in de polariteiten van de tekens. Je moet de kwaliteit van het tegenoverliggende teken in je opnemen om door de zuivere kwaliteit van de Ascendant te verschijnen. Dit wordt heel mooi geïllustreerd in het yin/yang teken. In het hart van het yin ligt de yange kern en in het hart van het yang vinden we een yinne kern.
Dus, om bij de genoemde voorbeelden te blijven, met een Weegschaal Ascendant vind je het teken Ram tegenover je. Je hoeft daar geen moeite voor te doen en op zoek te gaan naar de Ram energie. Als vanzelf word je hier naar toe getrokken en vind je dit teken tegenover je.
Kijk je door de Weegschaal lens dan zoek je naar harmonie en verbinding. Je stapt in de valkuil van deze Ascendant als je te veel afstemt en probeert de ander te behagen om ten koste van jezelf de vrede te handhaven. Contact met het teken Ram maakt de eigen vrije wil en onafhankelijkheid in je wakker. Dit is nu precies die energie die je op hebt te nemen om de kwaliteit van het teken Weegschaal zuiver neer te kunnen zetten.
Voor de Ascendant Schorpioen geldt dat deze het teken Stier energie tegenover zich vindt.
Ook hier zien we dat deze energie als vanzelf in je omgeving verschijnt. Contact met het teken Stier maakt het vertrouwen en de ervaring van rust in je wakker. Je leert je toe te vertrouwen aan het leven. De Schorpioen Ascendant ligt voortdurend op de loer maar opname van de energie van het teken Stier doet je vertrouwen in de levenskracht die zijn eigen ritme heeft en niet kan worden geforceerd. Daarmee stop je het wantrouwen, de valkuil van de Schorpioen. Als je dit vertrouwen in je opneemt getuigt je verschijning van een bezonken kracht.
Voor de Kreeft Ascendant geldt dat deze het teken Steenbok tegenover zich vindt. Contact met de energie van dit teken maakt je bewust van de begrenzing van jezelf en daarmee het anker in jezelf. Als je goed geankerd bent in je zelf en je grenzen kent en aan de ander weet te stellen, vind je innerlijke geborgenheid. De Kreeft hoeft deze dan niet buiten zich te bevechten en is in de zorg en voeding die wordt geboden toegespitst op de werkelijke behoefte van de omgeving.
Voor de Boogschutter Ascendant geldt dat deze het teken Tweelingen tegenover zich vindt. Verbinding met dit teken doet je de kwaliteit van het contact in je opnemen. Het echte contact met de ander maar ook het contact met jezelf. Opname van deze energie maakt dat je kunt refereren aan het contact dat je van binnen maakt met je essentie en de stilte daarin. Zo wordt de valkuil van de Boogschutter energie waarin van alles wordt nagejaagd en steeds een nieuwe horizon wordt gezocht, voorkomen. Van binnen uit betreed je de buitenwereld en heb je het juiste zicht.
De Ascendant is een gegeven. Een gegeven dat vaststaat en bepalend is voor de lens waardoor je de wereld ziet en waardoor je gezien wordt. Als we samenvallen met de Ascendant en overeenkomstig de kwaliteit van het teken op de Ascendant de wereld ingaan, is onze verschijning een natuurlijke weergave van ons innerlijk.
Carla Kerklaan