De draak verslaan

De draak kennen we uit mythen en sprookjes als een afzichtelijk monster dat heel moeilijk is te verslaan. De draak heeft een dikke huid bedekt met schubben waar alle pijlen op afketsen en soms zijn er meerdere koppen die vuur kunnen spuwen. Het verslaan van de draak is dan ook slechts aan enkele helden gegeven. Helden zoals Hercules, st. Joris en Perseus.
Wat is dan die draak? De draak kunnen we opvatten als dat gedrag waarop een overmatige hechting plaatsvindt en in de horoscoop wordt dit gedrag weergegeven in een punt dat dan ook de Draak wordt genoemd. Deze overmatige hechting vindt plaats omdat we heel veel belang hechten aan dit specifieke gedrag en er ook trots op zijn. De draak is een archetype en elke held staat voor de taak de draak te verslaan. Om de werking van de draak te begrijpen kijken we eerst naar de betekenis van zon en maan in ons universum

Zon en Maan

De zon is de bron van ons licht. De zon in de horoscoop staat symbool voor de levenskracht, zonder zonlicht kunnen wij niet overleven. De maan is een satelliet die de aarde omhult en als een schaal het licht van de zon doorgeeft en daarmee is de maan een mediator tussen zon en aarde. De zon staat symbool voor het licht zoals dat door ons heen de wereld in kan schijnen. De maan staat symbool voor het aanpassingsmechanisme, voor de persoonlijkheid die we bekleden met vaardigheden en gedragingen die noodzakelijk zijn om dat licht  in de omringende cultuur te kunnen uitdrukken. Als we ‘vrij’ zijn van hechtingen komen we spontaan tot expressie. We brengen het leven spontaan tot expressie. Als we hechten omdat iets willen verwerven met ons gedrag en op het effect van ons gedrag gericht zijn dan maken we gebruik van vaste en bedachte gedragspatronen die het aan spontaniteit en oorspronkelijkheid ontbreken. Toch moeten we allemaal over een scala aan gedragsvormen en vaardigheden beschikken om in de omringende cultuur op een passende wijze tot uitdrukking te kunnen komen. Het is de kunst om dit gedrag te verwerven en te gebruiken zonder erin verstrikt te raken.

Elk mens wordt geboren met een eigen missie die astrologisch gezien wordt weergegeven door de Noordermaansknoop. Deze missie wordt wel omschreven als het zielsverlangen en  dit geeft aan waar je licht wilt brengen in bestaande vaste, beknellende patronen van je ouders en de omgeving waarin je incarneert. Dit zielsverlangen wordt afgeleid van de snijpunten van de baan van de maan met de schijnbare baan van de zon.  Je zou kunnen zeggen dat de Noordermaansknoop aangeeft hoe in jouw leven het vrije oorspronkelijke gedrag (zon) tot expressie kan komen. In elk mens leeft dus een verlangen naar het openbreken van bestaande patronen en op grond van de banen van zon en maan op het moment van je geboorte kun je zien hoe dat vrije oorspronkelijke gedrag er voor de desbetreffende persoon uitziet. Het is a.h.w. je missie in dit leven. Deze missie kun je als kind echter nog niet uitvoeren. Je moet je immers eerst toerusten met gedrag, kennis, attituden en vaardigheden om in de cultuur waarin je incarneert te kunnen bewegen. Kortom je begeeft je eerst in het snijpunt van de baan van zon en maan dat de Zuidermaansknoop wordt genoemd en waarin het maangedrag, het geconditioneerde op aanpassing gerichte gedrag overheerst. Daar bouwt je een persoonlijkheid en je glijdt als vanzelf naar die condities waarin voor jou passend gedrag verworven wordt. Op een gegeven moment is dat klaar en ben je voldoende toegerust  om de gegeven missie op te kunnen pakken maar de neiging is groot om te blijven hangen in de condities en het gedrag dat je zo goed past en vertrouwd is geworden. Toch voelt ieder mens het verlangen naar dit nieuwe oorspronkelijke openbrekende gedrag in zichzelf en op een gegeven moment maak je een beweging hiernaar toe. Dat kan een enorme sprong zijn of een kleine beweging waarin je loskomt van het bekende gedrag en je in voor jou volkomen ontontgonnen gebied begeeft.

Je komt b.v. uit een gezin waarin meningsverschillen vermeden worden of uit een gezin waarin deze meningsverschillen direct tot forse escalatie leiden. Je zielsverlangen is er op gericht om je eigen mening vrij tot expressie te brengen. Je ontwikkelt je aanvankelijk tot een teamplayer. Iemand die niet op hoeft te vallen, die altijd steunend aanwezig is en een constructieve bijdrage kan leveren aan het team waar je deelgenoot van bent. Je kunt heel goed afstemmen op het ideaal waar je team aan werkt, je kent de groepscultuur en je weet daar handig in te bewegen. Je hebt b.v. een verbindende rol en je kunt meningen en standpunten goed met elkaar verbinden en er de grote lijnen uithalen. Je wordt gewaardeerd en je komt niet snel in conflict met anderen. Astrologisch gezien zou dit een zuidermaansknoop in het elfde huis in de Tweelingen kunnen zijn. Als je dan naar de Noordermaansknoop, naar nieuw oorspronkelijk gedrag gaat verlangen dan ligt dit in het vijfde huis in de Boogschutter. Als je dan naar nieuw vrij gedrag gaat verlangen dan ligt dat voor jou in het op jezelf staan om tot een eigen vorm van expressie te komen. Hier zal dat een eigen mening, een eigen waarheid of visie zijn. Dat is voor iemand die altijd en verbindende rol heeft gehad en bemiddelend afgestemd heeft gefunctioneerd best lastig zijn. Als je expressie geeft aan een eigen visie dan kun je daarop aangevallen worden. Als je dan toch een eigen visie of concept gaat uitdragen en je hebt daar succes mee dan ben je daar trots op en ontstaat ook direct de neiging om dit concept of deze visie of mening vast te zetten. Voor uitdragen van een concept of visie kun je elk mogelijk ander werkwoord invullen dat op jezelf van toepassing is.

Als je dan dit nieuwe gedrag hebt verworven ontstaat de neiging dit gedrag tot in perfectie te willen beheersen en het vast te zetten. Logisch dat is volkomen eigen aan ons mens zijn. Het zijn die verworvenheden die de graad van uiterste beheersing hebben bereikt en waar je uitermate trots op bent, die de functie van de Draak innemen. De Draak in de horoscoop bevindt zich 90 graden voorbij de Noordermaansknoop. Hier wordt het verworven gedrag vastgezet. Het nieuwe gedrag raakt verhard of versteend en wordt dan gekunsteld. Dit kunnen gedragingen, vaardigheden of een visie of levensbeschouwing of een model of een handige aanpak die je op eigen kracht hebt verworven en waar je groot in bent geworden. Nog een ander misschien wat simpel maar wel duidelijk voorbeeld.  Nu van een vrouw de vroeger erg verlegen en teruggetrokken was maar altijd in zichzelf een diep verlangen naar contact heeft gevoeld. Op een gegeven moment is zij uit haar schulp gekropen en daar is ze heel trots op. Toen zij net begon contact te maken door iets over zichzelf te vertellen of een vraag te stellen was dit heel mooi. Nu vele jaren later is dit gedrag volkomen vastgezet. Zij stelt zich overal op als een extraverte contactuele vrouw die heel onderhoudend is. Alleen en dat is haar blinde vlek, ziet zij niet dat haar gebabbel niet is afgestemd en dat er vaak geen enkele reactie op volgt. Het is in de loop van de tijd drakerig geworden, gekunsteld. Toen zij hoorde dat haar voortdurende gepraat niet altijd even goed viel was dat best een schok. Toch is dit nodig om weer een nieuw facet van haar zielsverlangen ruimte te geven. Echt contact maken bijvoorbeeld. Daarvoor moet dan eerst de Draak in haar, die vasthoudt aan het verworven gedrag, verslagen worden. Dat is best lastig.  Je moet immers iets wat op eigen kracht is verworven en waar je altijd diep van binnen naar hebt verlangd, weer los te laten. In het hierboven gegeven voorbeeld: je hebt dan een eigen visie ontwikkeld en daar een concept om heen gebouwd. B.v. een visie op HRM management. Jouw concept slaat aan en je krijgt succes. Toch ga je na een periode van 12 tot 14 jaar ervaren dat het niet meer nieuw en sprankelend is. Je kunt de tests wat bijstellen en je visie verfijnen maar op een gegeven moment sluipt de routine erin. Je probeert je enthousiasme vast te houden en je pept je elke keer weer op om jouw concept glansrijk te presenteren maar de energie is er uit. Als je dan door gaat wordt het drakerig.

Dit verschijnsel doet zich overal voor. We zien het in de muziek. Groepen die een stijl hebben ontwikkeld die enthousiast wordt ontvangen maar op een gegeven moment is het hoogtepunt bereikt en als er toch wordt vastgehouden aan deze stijl wordt het drakerig, enigszins steriel.

We zien het in de kunst, in het bedrijfsleven, een product dat succes heeft blijft maar op de markt verschijnen terwijl die markt verzadigd is, of partners die een patroon hebben gevonden in hun relatie dat zich vastzet en drakerig wordt.

Wat daarin gebeurt is dat de missie, het nieuwe gedrag dat je in je leven wilt verwerven, direct wordt vastgezet in één vorm op één gebied en daarmee onttrekt dit gebied ook alle energie van de andere levensgebieden. Als alle energie uitgaat naar je onderneming blijft er vaak weinig energie over voor het thuis. Om bij het hiervoor gegeven voorbeeld te blijven, als je missie ligt in het tot een eigen creatieve expressie van je mening, visie of waarheid te komen dan kan dat in je relatie weer een heel nieuwe dimensie van deze missie activeren.

Wij zijn onderhevig aan het cyclische proces van opkomen, blinken en verzinken. De maan wordt in zijn rondgang door de dierenriem van een dun sikkeltje tot een volle schijf waarin het licht zijn maximale vorm heeft gevonden maar vervolgens neemt de maan weer af tot deze weer achter de zon verdwijnt.  De Draak in ons is niet genegen dit verworven gedrag los te laten en houdt het vast waardoor het tot een lege vorm verwordt waar het leven uit is. Zoals we in de verhalen over de draak zien is het een pittige opdracht de draak werkelijk te verslaan en mee te bewegen met het cyclische proces.

Nu is het ook weer niet zo dat die draak pas later in je leven komt. De draak, als de energie waarmee je iets van jezelf benadrukt waar je heel veel belang aan hecht werkt eigenlijk altijd. Je hoeft ook geen astroloog te zijn om de draak in anderen te kunnen zien maar de Draak in jezelf zien is wel lastig. De draak manifesteert zich als de blinde vlek in je gedrag.

Het is gedrag waarmee je iets van jezelf sterk benadrukt. Je hecht er immers veel belang aan dat je juist op dat punt goed uit de verf komt of gezien of gehoord wordt. Dat gedrag is verbonden met je perfecte zelfbeeld. Achter de Draak gaat verborgen trots schuil. Je bent trots op dat wat je hebt verworven en wat je moeite heeft gekost, of  op het gedrag of bezit dat je je hebt eigen gemaakt. Juist deze verborgen trots waarmee je dit benadrukt en vast wilt houden brengt iets gekunstelds en daarmee iets drakerigs in je. Het wordt tot een verdicht omhulsel waar het leven uit is.

Wat helpend is om de Draak te verslaan  is dan om je te realiseren dat niet jij dit hebt verworven. Je kunt dan dankbaar zijn voor hetgeen je is toegevallen zonder dit te claimen als iets van jou.

De Draak is een monster met een heel dikke huid vol schubben. Alle pijlen ketsen af op de huid van de Draak. Elke held probeert de draak te verslaan maar het is onmogelijk hem met pijlen te doorboren. Ook een van de twaalf opdrachten van Hercules is het verslaan van de Hydra, het negenkoppige monster in het moeras van Lerna. Hercules probeert de Draak te verslaan door brandende pijlen op de draak af te schieten maar al deze pijlen ketsen af op zijn dikke huid. Hercules probeert zijn koppen af te hakken maar voor elke kop die hij afhakt groeien er weer drie nieuwe terug. Dan kruipt hij onder het monster en hij tilt het hoog in de lucht. Daar in de lucht zonder de voeding van het moeras verslapt het monster en kan hij het verslaan. Deze drie keer drie koppen geven de mentale, de astrale en de fysieke hechtingen weer. Zolang zij gevoed worden door het moeras van onze begeerte kunnen wij ze niet verslaan. Pas als we ze optillen en vanuit een hogere dimensie bekijken kunnen we hen verslaan. Dit wordt opgevat als dat we onze hechtingen pas kunnen loslaten als we deze in het licht plaatsen en objectief kunnen zien welke begeertes er achter deze hechtingen schuilgaan.

Zo kunnen we ook de Draak in de horoscoop of beter gezegd de Draak in onszelf aanpakken.

Door de hechting en de begeerte die daarachter ligt door te prikken. De draak bewaakt meestal een schat. Als de draak verslagen is komt de schat vrij. De schat is het leven dat dan weer kan stromen.

Als de Draak verslagen is stroomt de energie naar het Beest. Het punt in de horoscoop dat tegenover de draak staat. Het Beest bevindt zich 90 graden voorbij de Zuidermaansknoop. Het Beest in ons kennen we als een blinde kracht die zonder onderscheid alles verzwelgt dat op ons pad komt.  Het Beest is het energiereservoir. Je kunt daar eindeloos uit putten. Alle gestolde energie stroomt terug naar het Beest waar het opgenomen wordt in het grote reservoir. Het is b.v. een avondje zappen met een grote fles cola en een zak chips. Het beest geeft die energie weer waarmee wij zonder onderscheid, zonder moeite opnemen wat er is. Het leven neemt daar nauwelijks vorm aan. Waar je ontspant en zonder doel of zonder plan het zand door je vingers laat glijden. Alle spanning wordt losgelaten. Dan kan er iets vanuit die bron opkomen dat je beetpakt en waar je iets mee wilt maar niet nadat je eerst tot volledige ontspanning bent gekomen. Dat wat dan uit die bron omhoog komt kan weer opnieuw vorm aan gaan nemen. Het is een cyclisch proces zoals alles in ons leven cyclisch is bepaald. Het gaat er dus niet om een keer in het leven de Draak te verslaan maar mee te bewegen met de cyclus en los te laten als het moment daar is. Dan kunnen er steeds nieuwe aspecten van het zielsverlangen doorbreken en opnieuw vorm aannemen.

Ik denk ook dat sommige verslavingsvormen voortkomen uit een gespannen verhouding tussen de Draak en het Beest. Een grote toegankelijkheid naar het Beest tegenover een hardnekkige Draak. Als je immers grote druk zet op je prestaties, op je juiste presentatie of op jouw juiste visie of jouw verantwoorde manier van leven dan begin je er vaak maar niet eens aan omdat niets de toets der perfectie kan weerstaan. Je beweegt dan vanzelf naar het Beest waar je kunt onderdompelen. Ook dan gaat het om het verslaan van de Draak.

Collectief gezien staan we hier in het westen in economisch opzicht voor de taak de Draak te verslaan en zoals we elke dag kunnen zien in de media probeert de Draak zijn schat (onze materiële verworvenheden) stevig vast te houden.